เกี่ยวกับศูนย์ ITC

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITC โรงพยาบาลหนองคาย เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับการใช้งานภายในองค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

วางแผนกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์และ ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ...

เป้าหมายหลัก

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วยและญาติ การพัฒนาคุณภาพการบริการ...

ผังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผังสายบังคับบัญชาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อตกลงระดับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (SLA)

ซ่อมไม่ได้เปลี่ยนเครื่องให้ใน 15 นาที
แก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ภายใน 15 นาที
เครือข่ายกลับมาใช้งานได้ภายใน 15 นาที
ได้รับข้อมูลรายงานถูกต้องพร้อมใช้ภายใน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งผ่านระบบ Service Desk และต้องเป็น Hardware, Software, Network ที่ใช้ในโรงพยาบาลหนองคาย เท่านั้น!!

ประกาศ SLA

Hardware

100%

Software

100%

Network

100%

Data และ อื่นๆ

100%

Gallery