โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

ประชาชน

ตารางให้บริการของแพทย์
วางแผนก่อนเข้าใช้บริการ

หน่วยบริการ

บริการข้อมูล และอำนวยความสะดวก
สำหรับประชาชน

บริการออนไลน์

รายงานข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลออนไลน์ สถิติออนไลน์

สิทธิประกันสุขภาพ

ตรวจสอบสิทธิตนเอง
ด้วยเลขบัตรประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารราชการสำหรับประชาชน

ประชาชน

ร้องเรียน ร้องทุกข์
แจ้งปัญหาบริการ พฤติกรรมเจ้าหน้าที่

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

โรงพยาบาลหนองคาย

ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19
ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

จังหวัดหนองคาย

ในประเทศไทย

พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม ราย Update :
ยอดรวมผู้ป่วย
กำลังรักษา
เสียชีวิต
รักษาหาย

คุณภาพอากาศในโรงพยาบาล

PM 2.5 μg/m3 =

คุณภาพอากาศ AQI =

  • อัพเดต : 1 ม.ค. 2513 07:00 น.PM25
0-25
26-37
38-50
51-90
>90
AQI
0-25
26-50
51-100
101-200
>200
* การตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ "Dustboy" เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เท่านั้น ยังไม่ใช่วิธีการมาตราฐาน หรือเทียบเท่าตามกฏหมาย

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (น้ำเสีย)

ผ่าน ไม่ผ่าน รอผล

วันที่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
(PH 6-8)
ค่าออกซิเจน
(DBO<2.0)< /td>
ค่าคลอรีน
(ไม่เกิน 1)
ตะกอนหนัก
(หนัก 150-350)
26 สิงหาคม 63
27 สิงหาคม 63
28 สิงหาคม 63
1 กันยายน 63
2 กันยายน 63

Parameter Goal ไตรมาส 1
(ต.ค. 62 - ธ.ค. 62)
ไตรมาส 2
(ม.ค. 63 - มี.ค. 63)
ไตรมาส 3
(เม.ย. 63 - มิ.ย. 63)
ไตรมาส 4
(ก.ค. 63 - ก.ย. 63)
BOD < 20 mg/L
Oil and Grease < 20 mg/L
Sulfied < 1.0 mg/L
TDS < 500 mg/L
TKN < 35 mg/L
TSS < 30 mg/L
PH 5-6
Coliform 5,000 MPN/100 ml
Fetal Coliform 5,000 MPN/100 ml
Choline 0.5-1

ข้อมูลผู้มารับบริการรพ.หนองคาย

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2564 15:23 น.
ผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก จำนวน 2348 ราย
ข้อมูลคนไข้ Admit จำนวน 68 ราย
ข้อมูลคนไข้ Discharge จำนวน 25 ราย

ผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก 7 วันย้อนหลัง

วันที่ จำนวน (ราย)
22 ก.ย. 2564 2348
21 ก.ย. 2564 3039
20 ก.ย. 2564 3569
19 ก.ย. 2564 452
18 ก.ย. 2564 313
17 ก.ย. 2564 2765
16 ก.ย. 2564 3115

ข่าวปักหมุด

หมายเหตุ
เฉพาะข่าวสารที่ต้องการให้คงสถานะความสำคัญไว้บนสุด และแสดงข่าวสารนั้นๆ หลายวัน
ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ แล... 36
เรื่อง ราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบี... 203
เรื่อง ราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบี... 119
เรื่อง ราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบี... 192
เรื่อง ราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบี... 144
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนัก... 533
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 448
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 257
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานห้องผ่าตัด 256
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 400
--------------- ทั้งหมด ---------------

ประกาศราคากลาง (สธ.)

หมายเหตุ
ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ที่ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ... 8
เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุบริโภคอาหาร จำนวน 4 ประเภท 52
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการที่ 10 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแล... 59
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย) จำนวน 5 ประเภทฯ 53
ประกวดราคาจ้างบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะ แบบเคลื่อนที่ ของโรงพยาบาหนองคาย ด้... 60
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย) จำนวน ๕ ... 118
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องคลื่นสนามแม่เหล็กไฟ... 82
ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 128-Slice m... 131
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ชุดโปรแกรมระบบ Hyper-converg... 96
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ระบบ... 73
--------------- ทั้งหมด ---------------

ข่าวปักหมุด

หมายเหตุ
เฉพาะข่าวสารที่ต้องการให้คงสถานะความสำคัญไว้บนสุด และแสดงข่าวสารนั้นๆ หลายวัน
ว/ด/ป หัวข้อ รายละเอียด เอกสาร
EB11 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาต... 25
EB4 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส... 24
EB4 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส... 23
EB18 2.2ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของห... 28
EB18 2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริ... 30
EB18 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรา... 24
EB24 5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหร... 30
EB10 3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 1... 25
EB11 3.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิช... 29
EB11 2.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให... 25
--------------- ทั้งหมด ---------------

บริการออนไลน์
วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 269
เมื่อวาน 403
เดือนนี้ 13036
เดือนที่ผ่านมา 20223
ปีนี้ 82950
ปีที่ผ่านมา 58551

ลิงค์เครือข่าย

2+1 = ?

  • Address : โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
  • เบอร์ติดต่อโอเปอร์เรเตอร์
  • (042)-413456-65, (042)-414719
  • (042)-414794-6, (042)-414894
  • (042)-420414, (042)-521533-4
  • Email: itc.nk.hospital@gmail.com
  • Website: www2.nkh.go.th