วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย
JOURNAL OF NONGKHAI HOSPITAL

ข่าวประกาศ

ประเภทของการ Peer-review

now...

บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เขียน จากภายในและภายนอกสถาบัน จำนวน 2 ท่าน โดยแต่ละบทความจะต้องได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์เป็นเอกฉันท์ และปกปิดรายชื่อผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ

ประเภทบทความที่สามารถลงตีพิมพ์

now...

1. นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) ได้แก่ บทความที่เสนอผลงานใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ยังไม่เคย ตีพิมพ์ในวารสาร หรือหนังสืออื่นๆควรเขียนตามลำดับ
2. รายงานผู้ป่วย (case report) เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ เช่น การบาดเจ็บ ... อ่านต่อ

กำหนดการออกวารสาร

now...

จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – เมษายน)
ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม)
ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน – ธันวาคม)

ฉบับปัจจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023) : วารสารโรงพยาบาลหนองคาย ฉบับเต็ม : PDF

ค้นหาจาก ชื่อวารสาร ผู้ประพันธ์ คำสำคัญ วันประกาศ

รายชื่อวารสาร
Y2023-41

การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ ในเขตตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย...

ธนดล ศรีสมบัติ1 คมกริช ศรีชาดา2
อสม.เชี่ยวชาญ , การบริโภคอาหาร , การออกกำลังกาย , อารมณ์

pdf แก้ไขล่าสุด 31 ส.ค. 2566 76
Y2023-40

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี ในเขตรับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดหลวง อำเ...

อุษณีย์ กีรติพงศ์ธรรม
มะเร็งปากมดลูก การตรวจคัดกรอง ความเชื่อด้านสุขภาพ

pdf แก้ไขล่าสุด 31 ส.ค. 2566 63
Y2023-39

ประสิทธิผลการบริหารจัดการอัตรากำลังด้านสุขภาพของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

กชนันท์ คิดเห็น 1 จิตติพร ดิษฐสร้อย 2 สิบเอกธีรภัทร์ เกื้อกูล3
ประสิทธิผล การบริหารจัดการอัตรากำลังด้านสุขภาพ

pdf แก้ไขล่าสุด 24 ก.ค. 2566 177
Y2023-38

การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการควบคุมป้องกันการมีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานของประชาชนเขตรับผิดชอบ รพ.สต.นาโพธิ์ ตำบลหนองปลาปาก ...

สายรุ้ง กวยอภัย
การพัฒนาศักยภาพ, การป้องกันและควบคุม, การมีความรู้และการปฏิบัติ

pdf แก้ไขล่าสุด 7 ก.ค. 2566 157
Y2023-37

การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว ( อสค.) จังหวัดหนองคาย

อุไรรัตน์ ศรีสม
อาสาสมัครประจำครอบครัว, การพัฒนาศักยภาพ

pdf แก้ไขล่าสุด 4 ก.ค. 2566 142
Y2023-36

รายงานผลการตรวจโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ในหญิงตั้งครรภ์ ที่ส่งตรวจ Hemoglobin typing ที่โรงพยาบาลอุดรธานี ในช่วงเวลา 3 ป...

อังคณา หารศรี
โรคธาลัสซีเมีย, ฮีโมโกลบินผิดปกติ, หญิงตั้งครรภ์

pdf แก้ไขล่าสุด 4 ก.ค. 2566 160
Y2023-35

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย The Development of Quality of Life for Elderly in MUEANG NONG K...

บังอร องอาจ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย และอารมณ์

pdf แก้ไขล่าสุด 3 ก.ค. 2566 176
Y2023-34

ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดห...

วชิรุณ จันทร์หล่น1 คมกริช ศรีชาดา2
กลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง,พฤติกรรมสุขภาพ,ประสิทธิผล

pdf แก้ไขล่าสุด 20 มิ.ย. 2566 200
Y2023-33

การศึกษาปัญหาทางยาและความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการสั่งใช้ยาของแพทย์ในใบสั่งยาผู้ป่วยนอก

ชมชนก โพธิ์เสนา
การสั่งใช้ยา, ความคลาดเคลื่อนทางยา, ปัญหาทางยา

pdf แก้ไขล่าสุด 18 มิ.ย. 2566 290
Y2023-32

ประสิทธิผลของการใช้ High flow nasal canula (HFNC) ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหายใจลำบาก โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

นุชรดา สามพายวรกิจ
ประสิทธิผล,การใช้ High flow nasal canula,ภาวะหายใจลำบาก,ผู้ป่วยเด็ก

pdf แก้ไขล่าสุด 4 พ.ค. 2566 670
Y2023-31

การประเมินงานธนาคารเลือด ในโรงพยาบาลหนองคาย An evaluation of blood banks in Nongkhai hospital

เอกอนันต์ นิพรรัมย์
การประเมิน, มาตรฐาน, งานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต, CIPP Model

pdf แก้ไขล่าสุด 22 มี.ค. 2566 428
Y2023-30

ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการประเมินอาการโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการเข้าถึงระบบบริการ Stroke fast...

อังคาร ปลัดบาง (AungKharn phaludbang)*สุขวรรณ ชุติวัตรพงศธร( Sukawan chutiwatpongstron)**
Stroke Fast Track ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โปรแกรมพัฒนาทักษะการประเมินอาการโรคหลอดเลือดสมอง

pdf แก้ไขล่าสุด 22 มี.ค. 2566 480
Y2023-29

ผลการนิเทศทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในโรงพยาบาลสังคม

อนิรุทธ์ วังไชย
การนิเทศทางคลินิก การติดเชื้อในกระแสเลือด ความพึงพอใจของพยาบาล

pdf แก้ไขล่าสุด 8 ก.พ. 2566 631
Y2023-28

ภาษาไทย : รูปแบบการพัฒนาการป้องกันสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรตำบลหินโงม อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Samart Phansakhoo*
รูปแบบการพัฒนา, การป้องกันสารเคมีตกค้างในเลือด

pdf แก้ไขล่าสุด 6 ก.พ. 2566 386
Y2023-27

การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ศิวพร เลยวานิชย์เจริญ*, รติวัน พิสัยพันธ์**

pdf แก้ไขล่าสุด 6 ม.ค. 2566 396
Y2023-26

พฤติกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือนของอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

นายไชยวุฒิ ชัยชมภู, นางศราวัสดี ยิ่งคงดี
การจัดการขยะครัวเรือน, การคัดแยกขยะครัวเรือน, ขยะครัวเรือน

pdf แก้ไขล่าสุด 6 ม.ค. 2566 350
Y2022-25

ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานที่รับยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสระใคร

นายรัฐภูมิ ปทุมราษฎร์
การบริบาลทางเภสัชกรรม, ปัญหาจากการใช้ยา, การควบคุมโรคเบาหวานและป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

pdf แก้ไขล่าสุด 27 ธ.ค. 2565 384
Y2022-24

ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการเรียนแบบคลาสออนไลน์ในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความ...

นางบุปผา อาศรัยราช
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คลาสออนไลน์ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง

pdf แก้ไขล่าสุด 27 ธ.ค. 2565 402
Y2022-23

ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองต่อการรู้คิดของผู้ที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย

นันทา ศิริพูลศักดิ์
โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมอง, ภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย

pdf แก้ไขล่าสุด 3 ต.ค. 2565 577
Y2022-22

ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเปลี่ยนผ่าน จากโรงพยาบาลสู่บ้านของศูนย์ดูแลต่อเนื่อง กลุ่มงานการพยาบาลชุมช...

นางนารี บุศยพงศ์ชัย * นางวชิราภรณ์ ศรีภักดี** นางสาวธันยาพร นามบุญลือ*** นางบุปผา อาศรัยราช*
โปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน/ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ญาติผู้ดูแล / ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

pdf แก้ไขล่าสุด 8 ก.ย. 2565 921
Y2022-21

การเปรียบเทียบผลลัพธ์และค่ายาที่เกิดขึ้นของการปรับเปลี่ยนวิธีบริหารยาจากยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำเป็นยารับประทาน ในผู้ป่วยโรคปอดอักเ...

พัชรินทร์ พิมพ์พา
การเปลี่ยนยาฉีดเป็นยารับประทาน ระยะเวลาการได้รับยาฉีด ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล ค่ายาต้านจุลชีพ

pdf แก้ไขล่าสุด 5 ส.ค. 2565 621
Y2022-20

การเปรียบเทียบผลการตรวจคัดกรองซิฟิลิส โดยวิธีแบบดั้งเดิมและแบบย้อนทางใน กลุ่มผู้ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลหนองคาย

สุรีย์พร สุวรรณรินทร์

pdf แก้ไขล่าสุด 7 ก.ค. 2565 967
Y2022-19

คุณภาพชีวิตและความคิดเห็นของบุคลากรการแพทย์ ในมุมมองของผู้รับบริการ มีต่อระบบวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลรัตนวาปี

อารียา บุญเพิ่ม

pdf แก้ไขล่าสุด 7 ก.ค. 2565 572
Y2022-18

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางยาจากการบันทึกประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยใน จากการพัฒนาระบบการประสานรายการยา (Medication Reconciliatio...

เสถียร วงศ์ใหญ่

pdf แก้ไขล่าสุด 1 ก.ค. 2565 1051
Y2022-17

การพัฒนาระบบการดำเนินงาน Service plan เครือข่ายโรงพยาบาลหนองคาย

ปรานต์ศศิ อินทรวิเชียร, วันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์

pdf แก้ไขล่าสุด 15 มิ.ย. 2565 631
Y2022-16

ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการหยุดใช้เมทแอมเฟตามีนในผู้ใช้เมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการจิตสังคมบำบัดแบบผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหนองค...

มนฤดี วงศ์จิตรัตน์

pdf แก้ไขล่าสุด 9 มิ.ย. 2565 597
Y2022-15

ปัจจัยที่มีผลต่อการใส่ท่อช่วยหายใจตามหลังการรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูงในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหายใจลำบาก

สริวิริญน์ สุรชัยดังถวิล พ.บ.

pdf แก้ไขล่าสุด 29 เม.ย. 2565 696
Y2022-14

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดในระยะ 2-24 ชั่วโมง หลังคลอด

กฤษณา สารบรรณ, อรพนิต ภูวงษ์ไกร, ศกุนา ลิ้มบุพศริิพร, กุลญาดา โคตรวรมมา

pdf แก้ไขล่าสุด 15 มี.ค. 2565 5876
Y2022-13

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไม่ดี ในคลินิกเบาหวาน โรง...

ดวงตา ณ หนองคาย, บุปผา อาศรัยราช

pdf แก้ไขล่าสุด 18 ม.ค. 2565 1288
Y2021-11

การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลหนองคาย

ปิยะนนัท์ ปัจฉิมา, ชุติมา ลิ้มประยูร
รูปแบบการให้ข้อมูล ผู้ป่วยผ่าตดัต้อกระจก หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก

pdf แก้ไขล่าสุด 2 ส.ค. 2564 2819

ติดต่อเรา

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

ISSN 1686-4417 (Print)

ISSN 2730-2822 (Online)

โรงพยาบาลหนองคาย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

โทรศัพท์ 042-413456-65 ต่อ วิชาการ

Email address : EthicsNKH@hotmail.com

superjp kaptenjackpot Superjp Playground88 Boosterjp Superjp Playground88 Playground88 kaptenjackpot Kaptenjackpot Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Playground88 Boosterjp Kerajaanslot Superjp Kaptenjackpot Slot Online Slot Online Kaptenjackpot Boosterjp Superjp Kaptenjackpot Kerajaan88 Boosterjp rajacukong88 jiwatogel88 SUPERJP RINDUSLOT Link Alternatif Boosterjp SUPERJP SUPERJP Daftar Slot Gacor