วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย
JOURNAL OF NONGKHAI HOSPITAL

Y2023-28 ภาษาไทย : รูปแบบการพัฒนาการป้องกันสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรตำบลหินโงม อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

PDF
  • เผยแพร่แล้ว
    6 ก.พ. 2566 11:15 น.
  • คำสำคัญ
    รูปแบบการพัฒนา, การป้องกันสารเคมีตกค้างในเลือด

Samart Phansakhoo*

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาการป้องกันสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
2. เพื่อศึกษาผลของการกระบวนการพัฒนาการป้องกันสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรตำบลหินโงมอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
3. เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และสภาพปัญหา ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รูปแบบและวิธีวิจัย : เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
ผลการศึกษา :
สรุปผลการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาการป้องกันสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการการพัฒนาการป้องกันสารเคมีตกค้างใน เลือดของเกษตรกรตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวนทั้งสิ้น 108 คน ประกอบด้วย 1) ภาคการเมือง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม จำนวน 6 คน 2) ภาควิชาการได้แก่ บุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานประจำที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหินโงม จำนวน 5 คน 3) ภาคประชาชน ประกอบด้วย เกษตรกรที่ใช้สารเคมีในเขตพื้นที่ตำบลหินโงม จำนวน 97 คน
การอ้างอิงบทความ
ฉบับ
ประเภทบทความ
เอกสารอ้างอิง

ติดต่อเรา

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

ISSN 1686-4417 (Print)

ISSN 2730-2822 (Online)

โรงพยาบาลหนองคาย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

โทรศัพท์ 042-413456-65 ต่อ วิชาการ

Email address : EthicsNKH@hotmail.com