โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแก้ไขปัญหามารดาตายจากการตั้งครรภ์ การคลอด ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 6 ก.ค. 2561 08:41 น.

รายละเอียด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแก้ไขปัญหามารดาตายจากการตั้งครรภ์ การคลอด ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด” โดย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้มอบหมายให้ “ นายแพทย์สุวิทย์ เด่นศิริอักษร ” หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม เป็นประธาน วัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญแก่แพทย์และพยาบาลประจำการ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ ดูแลช่วยเหลือให้มีการส่งต่อได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และขยายผลความรู้ที่ได้รับ ไปสู่ผู้ร่วมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลรักษาให้ตั้งครรภ์และคลอดอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจและมีความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากนางรุ่งนภา บุญทัน
 • พิชิตเชื้อดื้อยาด้วย SHIP BE BUNDLE การใช้ VAP, CAUTI, SSI CARE BUNDLE และฝึกปฏิบัติการล้างมือและสวม PPE
 • นางสาวเบญจมาภรณ์ มนัสทิพารมณ์ นำขนมปังสอดไส้ จำนวน 350 ชิ้น มาบริการให้กับผู้ป่วยและญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนองคาย
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคายตลอดจนผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล และญาติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา พร้อมทีมงาน ได้พัฒนาระบบบริการ และผ่านการรับรอง
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรม แกนนำ TO BE NUMBER ONE
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.20 น. ณ ห้องพิเศษสู่ขวัญ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงพยาบาลหนองคาย 2 จังหวัดหนองคาย
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคายจัดงานกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 •