โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดอบรม “ อาสาสมัครสาธารณสุขและเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (อสร./ยสร. )”

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 25 ก.ค. 2561 08:58 น.

รายละเอียด

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดอบรม “ อาสาสมัครสาธารณสุขและเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (อสร./ยสร. )” โดยมี “ นายกำภล เมืองโคตร ” นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นประธาน มี “ นางกุลภาภร ปัญญาสวัสดิ์ ” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตัวแทนหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อสร้างผู้นำและเครือข่ายด้านสาธารณสุขในโรงเรียน และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านสุขภาพและกระตุ้นการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของนักเรียน เสริมสร้างศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว เสริมการทำงานเป็นทีมสาธารณสุขในโรงเรียน ในการมุ่งสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะอาจารย์ ครูอนามัยโรงเรียน และนักเรียนแกนนำโรงเรียน จำนวน 130 คน ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค จาก โรงแรมอมันตา
 • ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลหนองคาย ครบรอบ 85 ปี และพิธียกเสาโท – เสาเอก ศาลาหลวงพ่อพระใส
 • รับมอบเตียงนอนผู้ป่วย รถเข็นนั่ง เครื่องดูดเสมหะ และ Walker
 • วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดประชุมวิชาการ Non Communicable Disease Forum 2018 (ด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2018) ขึ้น
 • เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี " ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ทำบุญตักบาตรในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ปีกุนวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธาณสุข ชั้น 1 เป็นตัวแทนรับมอบพัดลมตั้งพื้น 22 นิ้ว 5 ตัว จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โง้วจี่
 • วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนาคาราฮอลล์ 2 โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย ประชุมโครงการพัฒนาระบบส่งต่อด้านโภชนบำบัด กับโรงพยาบาลในเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 8
 • วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (แรม 15 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ) โดยได้กราบนิมนต์พระครูศรีธรรมวงศ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดศรีษะเกษ
 •