โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรม แกนนำ TO BE NUMBER ONE

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 27 ส.ค. 2561 09:00 น.

รายละเอียด

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรม แกนนำ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โดยมี “ นายกำภล เมืองโคตร ” นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นประธาน มี “นางเสาวลักษณ์ สัจจา” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้จัดการคลินิก หมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้แกนนำ TO BE NUMBER ONE ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน และเพื่อให้ทุกสถานศึกษาในเขตพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลหนองคาย มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในเขตสุขภาพ ชุมชนเมือง จำนวน 130 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น ณ.ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล หนองคาย " นายแพทย์สุรกิจ ยศพล " ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด
 • ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กทม.
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณสาย - คุณพิกุล สีหไตร” พร้อมบุตร ธิดา
 • ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี
 • วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ติดตามกิจกรรมทั้งหมดของโรงพยาบาลหนองคาย
 • รับบริจาคเงิน จาก “สมาคมเวียดนามหนองคาย” วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ วัดทุ่งสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ลานรวมใจ 80 ปี โรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนรับคณะโรงบุญ โรงทานอาหารฟรี
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา พร้อมทีมงาน ได้พัฒนาระบบบริการ และผ่านการรับรอง
 • รับบริจาค “Tube corrugate CORRA-FLEX จำนวน 10 กล่อง
 •