โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหนองคาย ได้จัดโครงการ “ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน”

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 17 ก.ย. 2561 11:35 น.

รายละเอียด

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหนองคาย ได้จัดโครงการ “ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน” โดยมี “นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์” รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นประธาน มี “แพทย์หญิงสุรางค์ทิพย์ สวัสดิ์” หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน และพัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัย อุบัติเหตุทำเกิดการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต เป็นปัญหาที่รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในแต่ละปีในการเยียวยาและแก้ปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชน เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศชาติ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แกนนำนักเรียนระดับชั้น ปวช. และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 800 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มอบแนวทางนโยบาย Service Plan จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2562
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “ คุณแม่ถนอม อาศรัยราช ”
 • เตรียมความพร้อมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “ดร.ชัยมงคล ขัตติยะราช” ประธานชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดหนองคาย และคณะ
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 33,250 บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จาก นางหนูพัด อุสสิทธิ์
 • ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ บริษัท เทพอรุโณทัย
 • ทำบุญตักบาตรในวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย
 • หน้าร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลหนองคาย มีโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรีจากคุณพรรณี สมัครคุณ
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 •