โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 18 ต.ค. 2561 09:23 น.

รายละเอียด

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย “ นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง ” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ในโครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ จังหวัดหนองคาย” โดยมี “ นพ.แหลมทอง แก้วตระกูลพงศ์ ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ รองประธานคณะกรรมการทีมที่ปรึกษาคุณภาพประจำจังหวัด (QRT) เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะให้บุคลากรในพื้นที่สามารถดำเนินการตามกระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA และเชื่อมโยงระบบคุณภาพที่สำคัญให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก “ ดร.อาภากร สุปัญญา ” และ “ นพ.ทรนง พิลาลัย ” จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมแกนนำพัฒนาคุณภาพ จากโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย โดย “ นพ.สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะแพทย์ พยาบาลและสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ หน้าอาคารฉนฺทกโร เมตตา ให้การต้อนรับคณะโรงบุญ โรงทานอาหารฟรี
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 33,250 บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จาก นางหนูพัด อุสสิทธิ์
 • ต้อนรับ ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ สปสช ในการติดตามเยี่ยม
 • ร่วมรณรงค์เนื่องในสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแก้ไขปัญหามารดาตายจากการตั้งครรภ์ การคลอด ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา การทำบุญตักบาตร เป็นการฝึกจิตให้อยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ ผู้ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ ”
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคายตลอดจนผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล และญาติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
 • ทีมคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาล ลงพื้นที่หน้างาน (ENV Round)
 • จัดประชุม “คณะทำงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ 8"
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการและดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 •