โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 13 พ.ย. 2561 09:13 น.

รายละเอียด

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป ร่วมฟังพระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ หลังเสร็จพิธีฯ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดตั้งโต๊ะจำหน่ายอาหารและน้ำดื่ม รายได้สมทบองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2561 และร่วมฉลององค์กฐินสามัคคีกับกิจกรรมรำวงย้อนยุค “มนต์รักบุญกฐิน” ซึ่งสร้างความสนุกสนาน ให้กับผู้มาร่วมงาน งานนี้..อิ่มบุญ อิ่มกุศลกันถ้วนหน้าและในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และพุทศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา เคลื่อนองค์กฐินสามัคคี ไปยังวัดชัยพร คุ้มชัยพร หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี “พระศรีวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ประธานฝ่ายสงฆ์) เจ้าอาวาสวัดชัยพร พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร และชาวคุ้มชัยพร คุ้มดอนแดง คุ้มดอนโพธิ์ ร่วมให้การต้อนรับกฐินสามัคคีโรงพยาบาลหนองคาย โดยได้ยอดกฐินสามัคคีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 677,599 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รายได้จากกฐินสามัคคีในปีนี้จะนำไปสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเพื่อเป็นการสร้างถาวรวัตถุแก่พระศาสนาสืบไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2563
 • หน้าร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลหนองคาย มีโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรีจากคุณพรรณี สมัครคุณ
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.20 น. ณ ห้องพิเศษสู่ขวัญ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท
 • วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกาญจนวสิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา คลอด ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,168 ตรม.
 • ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • ประชุมการนำเสนอผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2563
 • วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอรัญญา สุจนิล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและระบบบริการศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลหนองคาย และเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ จังหวัดหนองคาย การจัดประชุม
 • ประชุมติดตามคุณภาพข้อมูลตามตัวชี้วัดคุณภาพหน่วยบริการใน CUP อำเภอเมืองหนองคายวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Fax Claim จาก โรงพยาบาลอุดรธานี
 • รายนามผู้บริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลหนองคาย ผ่านทางองค์กรแพทย์ ใน่ช่วงวันที่ 14-17 เมษายน 2563
 •