โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาล

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 21 พ.ค. 2563 13:58 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาลวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานการประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพและคุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี “นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์” ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งหล่อหลอมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน องค์กร ผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลได้รับการดูแลตามมาตรฐาน การประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำเสนอผลงาน จำนวน 9 เรื่อง จากโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคายประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาลรูปภาพ 27 ภาพ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพแม่
 • รับมอบชุดป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) ป้องกัน COVID-19 จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากนางรุ่งนภา บุญทัน
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชั้น 1 เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 8,008 บาท
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ให้การต้อนรับ โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • โครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2560
 • โรงพยาบาลหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2563
 • การเปลี่ยนแปลง การบูรณาการพัฒนาระดับพื้นที่สู่ยุค 4.0
 • ตรวจคัดกรองโรคทางตา และความผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุ
 •