โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาล

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 21 พ.ค. 2563 13:58 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาลวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานการประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพและคุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี “นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์” ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งหล่อหลอมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน องค์กร ผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลได้รับการดูแลตามมาตรฐาน การประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำเสนอผลงาน จำนวน 9 เรื่อง จากโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคายประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาลรูปภาพ 27 ภาพ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรม แกนนำ TO BE NUMBER ONE
 • ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี
 • ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กทม.
 • ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ
 • รพ.หนองคาย ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (แรม 15 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ) โดยได้กราบนิมนต์พระครูศรีธรรมวงศ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดศรีษะเกษ
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณพ่อสุนทร บัญชาศักดิ์ และครอบครัว”
 • ต้อนรับโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก ครอบครัวนามอาษา
 • วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนาคาราฮอลล์ 2 โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย ประชุมโครงการพัฒนาระบบส่งต่อด้านโภชนบำบัด กับโรงพยาบาลในเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 8
 •