โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ร่วมพิธีลงนามโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ กิจกรรม การขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 15 ก.ค. 2563 09:34 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมพิธีลงนามโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ กิจกรรม การขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. “นายรณชัย จิตรวิเศษ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีลงนามโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ กิจกรรม การขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน คือ สืบสาน รักษา และต่อยอดการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อประชาชนมีความสุข และเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันของภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลหนองคาย โดย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคายร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมในโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ กิจกรรม การขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ในครั้งนี้ ณ โรงแรมพาร์คแอนด์พลู รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (40 ชั่วโมง)”
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล
 • สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับมูลนิธิรักษ์ตับ และโรงพยาบาลหนองคาย จัดโครงการวันตับอักเสบโลก
 • สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย อำเภอเมือง ประจำปี 2561
 • รับบริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น จาก “บริษัท เค.เอ็น.เท็กซ์ไทล์ จำกัด”
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จัดประชุมวิชาการ " วิธีการใช้งานเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วรุ่นใหม่ จากผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน "
 • ต้อนรับ คณะโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก พ.ต.อ.อรรคพงศ์ พิมลศิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย และคุณวนิดา พิมลศิริ
 • ร่วมงานรำบวงสรวง / บายศรีเมือง ในงาน ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี
 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอรัญญา สุจนิล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ต้อนรับ “นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล” สถาปนิกชำนาญการ และคณะจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 •