โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการสู่นวัตกรรมสุขภาพ

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 28 ส.ค. 2563 09:36 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการสู่นวัตกรรมสุขภาพวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. “นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการสู่นวัตกรรมสุขภาพจังหวัด โดยมี “ทันตแพทย์วัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์” รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพระดับจังหวัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการ และมีเวทีนำเสนอผลงาน งานวิจัยจากงานประจำ (R2R) กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การนำเสนอผลงาน และการประกวดผลงานทางวิชาการสาธารณสุข จำนวน 32 เรื่อง จากเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดหนองคาย การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี โรงพยาบาลหนองคาย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นคณะกรรมการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้นำเสนอโรงพยาบาลหนองคาย โดย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเขียนงานวิชาการเพื่อประเมินผลงานเลื่อนระดับ” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมนำเสนอ และร่วมการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ด่านศุลกากร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมการรับภัยคุกคามการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ
 • รับการตรวจราชการการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564
 • มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
 • โรงบุญ โรงทานอาหารฟรี
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของเครือข่าย
 • ร่วมงานรำบวงสรวง / บายศรีเมือง ในงาน ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี
 • วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ เรื่อง การพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการเลิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลหนองคาย
 • สภากาแฟสัญจร จังหวัดหนองคาย (Morning talk)
 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • วันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย
 •