โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 1 ก.ย. 2563 09:50 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดประชุมวิชาการ “โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย”วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย” โดยมี “แพทย์หญิงสุนิดา พรรณะ” หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อ พัฒนาคุณภาพระบบบริการคามเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และเพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็ก หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด เด็กแรกเกิด-5 ปี ได้รับการดูแลสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และแกนนำสุขภาพครอบครัวมีความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย และอาจารย์ นักศึกษาพยาบาล จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล เข้ากราบนมัสการและเยี่ยมอาการอาพาธ พระธรรมมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
 • ผอ.รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จักษุแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) จาก นายสุรศักดิ์ ลิ้มมณี
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย “ นายรณชัย จิตรวิเศษ ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้าหอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
 • รับมอบชุดป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จาก “นายพินิจ จารุสมบัติ” “ นายยุทธนา ศรีตะบุตร”
 • เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 • รับมอบผ้าห่มคลายหนาว
 • กิจกรรมเคารพธงชาติไทยวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.00 น.
 • โรงพยาบาลหนองคาย พัฒนาบริการควบคู่กับพัฒนาวิชาการ โดยมีผลงานวิชาการส่งเข้าประกวดและได้เข้ารอบที่ 1 การประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 11 (R2R ระดับประเทศ)จำนวน 3 เรื่อง
 •