โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน

น้องอาร์ท, 15 ธ.ค. 2563 09:07 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.15 น. ที่ บริเวณหน้าห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย วาระก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 14/2563 หลังจากไหว้พระสวดมนต์ “นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นำคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โครงการ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
 • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ) โดยได้กราบนิมนต์พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตการทำบุญตักบาตร
 • ทำบุญตักบาตรในวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย
 • ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ บริษัท เทพอรุโณทัย
 • นางสาวเบญจมาภรณ์ มนัสทิพารมณ์ นำขนมปังสอดไส้ จำนวน 350 ชิ้น มาบริการให้กับผู้ป่วยและญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนองคาย
 • ต้อนรับ “นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล” สถาปนิกชำนาญการ และคณะจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • รับบริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพ
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชั้น 1 เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 8,008 บาท
 • ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี
 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลหนองคาย 2 “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย นำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกันปลูก “ ต้นการบูร ” ต้นไม้พระราชทาน
 •