โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

“สภากาแฟ” (Morning talk) และงานแถลงข่าวการจัดงาน ฉลองอนุสาวรีย์ฯ

น้องอาร์ท, 10 ก.พ. 2564 09:07 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมโครงการ “สภากาแฟ” (Morning talk) และงานแถลงข่าวการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564” วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเดิม) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานโครงการ “สภากาแฟ” (Morning talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดหนองคาย ได้กำหนดจัดงาน “สภากาแฟ” ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการ และภาคเอกชนในจังหวัด ได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อการประสานงานที่ดีของส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการประสานงานเป็นเครือข่าย การทำงานทีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมแถลงข่าวการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564” การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัด ให้คงอยู่คู่บ้าน คู่เมืองหนองคายตลอดไป อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจังหวัดหนองคาย และบุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงวีรกรรมของวีรชนในการปราบปรามกบฏฮ่อ และเพื่อเฉลิมฉลองวันครบ 194 ปี เมืองหนองคาย พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด และจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของจังหวัดที่ไม่มีงบประมาณและสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาด สำหรับกำหนดการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564” จัดงานระหว่างวันที่ 5 - 13 มีนาคม 2564 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย (หลังเดิม) ในปีนี้ เป็นปีที่ครบ 135 ปี ของการชนะสงครามปราบฮ่อและวันครบ 194 ปี เมืองหนองคาย โดยในวันพิธีเปิดงานวันที่ 5 มีนาคม 2564 มีการรำบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ โรงพยาบาลหนองคาย โดย นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย แพทย์หญิงใจทิพย์ รุจนเวชช์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมโครงการ “สภากาแฟ” (Morning talk) และงานแถลงข่าวการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย” และมอบสิ่งของบริจาคเพื่อนำไปจัดหาเป็นของรางวัลในร้านมัจฉากาชาด พ.ศ.2564 ซึ่งประกอบด้วย พัดลมตั้งพื้น 4 รางวัล เตาปิ้งย่าง 6 รางวัล และหม้อหุงข้าว 1 รางวัล รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ในครั้งนี้ด้วย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ต้อนรับ “นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล” สถาปนิกชำนาญการ และคณะจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • กิจกรรมสภากาแฟ ในเดือนพฤษภาคม 2561
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของเครือข่าย
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 18.00น ณ อาคารตึกอำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย ศัลยแพทย์หลอดเลือด และคณะดำเนินกิจกรรมตาม “โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ชาวหนองคายหลอดเลือดดี
 • แบบอย่างห่างไกลโควิด-19
 • รับมอบเงินบริจาค จาก พระครูมงคลศีลวัตร (ทองอินทร์ ก่อผล)
 • พิชิตเชื้อดื้อยาด้วย SHIP BE BUNDLE การใช้ VAP, CAUTI, SSI CARE BUNDLE และฝึกปฏิบัติการล้างมือและสวม PPE
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท จาก นางวิยดา โควสุภัทร
 • รับบริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น จาก “บริษัท เค.เอ็น.เท็กซ์ไทล์ จำกัด”
 • “ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ”
 •