โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

จัดประชุม “คณะทำงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ 8"

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 28 มี.ค. 2561 15:46 น.

รายละเอียด

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย กลุ่มงานเภสัชกรรม จัดประชุม “คณะทำงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2561” โดยมี “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบจุดอ่อน จุดแข็ง ในการดำเนินงาน และเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน AMR ของเขตสุขภาพที่ 8ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกรพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 8 และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล (IC) เพื่อฟื้นฟูและพัฒนางานฯ
 • ให้ความรู้และวิธีป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมเตือนห้ามปิดบังข้อมูลการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
 • อบรมฟื้นฟูวิชาการ การสวม/การถอดชุด PPE
 • จัดประชุม “การนำเสนอโปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาล BMS-HOSxP XE”
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น ณ อาคารตึกอำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ "นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ" ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • ร่วมรณรงค์โรคไต ภายใต้คำขวัญที่ว่า "สตรีไทย ไต Strong"
 • รับมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก “มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย”
 • “สภากาแฟ” (Morning talk) ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2/2564
 • วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ เรื่อง การพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการเลิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลหนองคาย
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) จาก คุณชุดาพร ธีรชัยประเสริฐ
 •