โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประชุมกรรมการบริหารและร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น ปี 2560

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 17 เม.ย. 2561 10:25 น.

รายละเอียด

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย "นายแพทย์สุรกิจ ยศพล" ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561 วาระก่อนการประชุม "นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ" รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ เป็นตัวแทนมอบใบประกาศนียบัตร โรงพยาบาลหนองคาย ต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) และใบประกาศนียบัตรแสดงความชื่นชม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และในโอกาสเดียวกันนี้ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับประเทศ (ครุฑทองคำ) ประเภทอำนวยการระดับสูง "แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู" นายแพทย์เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชกรรม ประเภทลูกจ้างประจำ "นางสาวจิตประสงค์ คำแพงศิริรัตน์" พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส 2 งานผู้ป่วยนอก และ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด "นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์" พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับรางอันทรงคุณค่าทั้ง 3 ท่าน ในการช่วยพัฒนา ขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับมอบ รถเข็นนั่งแบบพับได้ Walker วอร์คเกอร์ช่วยเดินโครงอลูมิเนียม และ Tripod Cane (ไม้เท้า 3 ขา ) จาก “คุณชม สาริโก”
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 • เยี่ยมชมคลินิกนภา ARV พร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วย
 • โรงพยาบาลหนองคาย เปิดให้บริการจุดตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.
 • วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มอบแนวทางนโยบาย Service Plan จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2562
 • การเปลี่ยนแปลง การบูรณาการพัฒนาระดับพื้นที่สู่ยุค 4.0
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับบริจาคชุดชุดป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค PPE. set และหน้ากากอนามัย N95 จาก “บริษัท สกายเด๊นท์ จำกัด”
 • รับบริจาคตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) Negative pressure จาก “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธาณสุข ชั้น 1 เป็นตัวแทนรับมอบพัดลมตั้งพื้น 22 นิ้ว 5 ตัว จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โง้วจี่
 • ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการสู่นวัตกรรมสุขภาพ
 •