โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประชุมใหญ่ทางวิชาการสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 1 พ.ค. 2561 10:47 น.

รายละเอียด

วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้จัดประชุมใหญ่ทางวิชาการสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า โดยมี นายบัน ยีรัมย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดหนองคาย มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์และเผยแพร่ผลงาน การประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานและประกวดผลงานเด่น ซึ่งผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดหนองคายจำนวน 100 คน โรงพยาบาลหนองคาย ได้ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดจำนวน 8 เรื่อง ได้แก่

#ประเภทการวิจัยทางคลินิกจำนวน 3 เรื่องโดย
1. นายแพทย์ สุดชาย อมรกิจบำรุง เรื่อง แบบคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการคลอดทารกที่มี APGAR score ที่ 1 นาทีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 คะแนน
2. นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์ เรื่อง การพัฒนาระบบ Stroke Fast Track ของโรงพยาบาลหนองคาย
3. ภญ. ลัญชนา ชัยจันทร์ เรื่อง อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านวัณโรคชนิด First line คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลหนองคาย

#ประเภท R2R จำนวน 3 เรื่อง โดย
1. นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์และนางวรรณธนา สมน้อย เรื่อง ประสิทธิผลของการใช้ WHAPO Care Bundle ต่ออุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่งานผู้ป่วยหนักในปีพ.ศ.2557-2560
2. นางเพ็ญนภา ศรีภักดี และนางวาชินี ชินราช เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารยาทางวิสัญญี งานวิสัญญีโรงพยาบาลหนองคาย
3. นายสมศักดิ์ ชัยจันทร์และนางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดแบบนัดผ่าตัด (Elective case) ของแผนกศัลยกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย

#ประเภทนวัตกรรมจำนวน 2 เรื่อง โดย
1. นายศุภากร แสนทำพล เรื่อง ระบบบันทึกการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ (ITC service)
2. นายประวีร์ ธีราไชยนนท์ เรื่อง Queue System ระบบคิวออนไลน์เพื่อผู้ป่วยที่น่ารักผลการประกวด

โรงพยาบาลหนองคายได้รับรางวัลจำนวน 4 รางวัล ได้แก่

กลุ่มวิจัยทางคลินิก

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1... นายแพทย์สุดชาย อมรกิจบำรุง เรื่อง แบบคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการคลอดทารกที่มี APGAR score ที่ 1 นาทีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 คะแนน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1... นางวันเพ็ญ วิศิษฏ์ชัยนนท์ เรื่อง การพัฒนาระบบ Stroke Fast Track ของโรงพยาบาลหนองคาย

กลุ่ม R2R ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1.. ร่วมกัน 2 ผลงาน คือ
1) นางเพ็ญนภา ศรีภักดี และนางวาขินี ชินราช เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารยาทางวิสัญญี งานวิสัญญีโรงพยาบาลหนองคาย
2) นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ และนางวรรณธนา สมน้อย เรื่อง ประสิทธิผลของการใช้ WHAPO Care Bundle ต่ออุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่งานผู้ป่วยหนักในปีพ.ศ.2557-2560

โรงพยาบาล..ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้และขอชื่นชมทุกผลงาน ที่เข้าร่วมนำเสนอในปีนี้ทุกท่านค่ะ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล
 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หน่วยไตเทียม อาคารเมตตาบารมีพระอนาลโย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วยพัดลมตั้งพื้น จำนวน 6 ตัว และคูลเลอร์น้ำดื่ม จำนวน 1 ใบ
 • ผอ.ร่วมลงนาม MOU
 • ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย “ นายรณชัย จิตรวิเศษ ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้าหอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ลานรวมใจ 80 ปี โรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนรับคณะโรงบุญ โรงทานอาหารฟรี
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ด่านศุลกากร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมการรับภัยคุกคามการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก นางสาวทิพากร จิวาศักดิ์อภิมาศ
 • นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ จากการให้ความร่วมมือในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
 •