โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 
 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

Administrator, 17 พ.ย. 2559 09:02 น.

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

 

นพ.ชวมัย สืบนุการณ์

อำนวยการระดับสูง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย

รองผู้อำนวยการ

นพ.พิสิฐ อินทรวงศ์โชติ

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

รองผู้อำนวยการอาวุโส

นพ.นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายอุเทน จันบุตรดี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ
ภารกิจด้านอำนวยการ

นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ
ด้านการพยาบาล

นางสาวภรณี พรวัฒนา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ
ด้านบริการปฐมภูมิ

นางสุกัญญา กราบไกรแก้ว

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ
ด้านบริการทุติยภูมิ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางพนิดา พันธุรัตน์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านกิจกรรมพิเศษ

นางสาวโมฬี นาคสาร

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านบริหารคุรุภัณฑ์การแพทย์

นางสาวจินตาหรา มังคะละ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านวิชาการการและวิจัย และผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ทุติยภูมิและตติยภูมิคนที่ 1

นายกฤษฎา ศรีกุลวงศ์

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธงชัย นาคมนต์

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กร

นายจารุวัฒน์ แจ้งวัง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านบริการปฐมภูมิคนที่ 1

นายวุฒิศักดิ์ อารีย์วัฒนานนท์

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านบริการด่านหน้า

นายวันรัฐ ตั้งกิจวานิชย์

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านบริการปฐมภูมิคนที่ 2

นายขวัญชาย กิติรัตน์

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิคนที่ 2