โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

Administrator, 17 พ.ย. 2559 09:02 น.

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองคาย ปี 2561

วิสัยทัศน์

"เราจะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปชั้นนำระดับประเทศ"

พันธกิจ
1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมทุกระดับอย่างมีคุณภาพ
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
3.บูรณาการสร้างเสริมสุขภาพกับเครือข่ายพันธมิตรระบบบริการสุขภาพประชาชน
4.พัฒนาสู่การเป็นสถาบันร่วมผลิตและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์

อัตลักษณ์โรงพยาบาล
รับผิดชอบหน้าที่ มารยาทดี มีน้ำใจ

ค่านิยมโรงพยาบาล
M : Mastery เป็นนายตนเอง
O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P : People Centered เป็นนายตนเอง
H : Humility เป็นนายตนเอง

ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด