กลุ่มการพยาบาล เป็นองค์กรรับผิดชอบภารกิจด้านการพยาบาลทั้งหมดในสถานบริการ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อให้การพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครอบคลุมทั้งบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน โดยใช้ศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลแบบองค์รวมตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งดำเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ

นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์
พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด
ต้อนรับทีมศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลโพนพิสัย

นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ รองผู้อำนวยโรงพยาบาลหนองคายกลุ่มภารกิจด้านการ...

อ่านต่อ...
โรงพยาบาลหนองคาย รับการตรวจเยี่ยม (Pre-survey) เตรียมพร้อม Re-accreditation ครั้งที่ 4

โรงพยาบาลหนองคาย รับการตรวจเยี่ยม (Pre-survey) เพื่อเตรียมความพร้...

อ่านต่อ...
ศึกษาดูงานระบบการพัฒนาระบบ IPD-OPD Platform ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ทีมนำพยาบาลหนองคาย นำโดยหัวหน้าพยาบาล นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ ได้เดิน...

อ่านต่อ...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลนครพนม

นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนร...

อ่านต่อ...

กุมารเวชกรรม

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การดูแลทารกแรกเกิด on Incubator ดาวโหลด 2 ต.ค. 2566
2 การดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะ Hypothermia ดาวโหลด 2 ต.ค. 2566
3 การดูแลผู้ป่วยตัวเหลือง ดาวโหลด 2 ต.ค. 2566
4 การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด ดาวโหลด 2 ต.ค. 2566
5 การดูแลผู้ป่วยทารกและเด็กเพื่อป้องกันการเกิดปอดติดเชื้อจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566
6 การช่วยฟื้นคืนชีพในเด็ก ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566
7 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำ ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566
8 การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566
9 การดูแลผู้ป่วยคาสายสวนหลอดเลือดส่วนกล่ง ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566
10 การให้ยาผู้ป่วย ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566
11 การดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการช่วยหายใจแบบไม่รุกราน ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566

ศัลยกรรมหญิง

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ICU1

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

พิเศษ VIP/4,5

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ภูมิจิต

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566

อายุรกรรมหญิง

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการทำหัตถการเจาะเยื่อหุ้มปอด ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566

พิเศษสู่ขวัญ

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 แนวทางการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก ดาวโหลด 2 ต.ค. 2566
2 การจำหน่ายผู้ป่วย ดาวโหลด 2 ต.ค. 2566
3 แนวทางการใส่สาย NG tube ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566
4 แนวทาการบริหารยาความเสี่ยงสูง ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566
5 แนวทางการรับย้ายทมารกแรกเกิด ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566
6 แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566
7 การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566
8 การทำแผล Wet dressing และ Dry dressing ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566
9 การรับใหม่ผู้ป่วย ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566
10 การดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Radivac drain ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566
11 การดูแลมารดาหลังคลอดและแนวทางเพื่อป้องกันตกเลือดหลังคลอด ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566

อายุรกรรมรวม

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

อายุรกรรมชาย 1

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 แนวทางการพยาบาลผู็ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566

พิเศษ 60เตียง/2, 60เตียง/3

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายระบายทรวงอก ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566
2 การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายระบายทรวงอก ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566

คลินิกพิเศษ

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ศัลยกรรมกระดูก

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ไตเทียม

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การคัดกรองผู้ป่วยตามเกณฑ์ ESI ดาวโหลด 2 ต.ค. 2566
2 การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566

ศัลยกรรมชาย 1

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ศัลยกรรมชาย 2

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทรวงอก ดาวโหลด 2 ต.ค. 2566
2 การให้ออกซิเจน ดาวโหลด 2 ต.ค. 2566
3 การดูดเสมหะ ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566

วิสัญญี

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ป่วยได้รับยาระงับความรู้สึก ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566

สิริปุณโณ

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566

ผู้ป่วยนอก

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การใส่เฝือก ดาวโหลด 2 ต.ค. 2566
2 การให้คำปรึกษาหลังตรวจเลือดหาเชื้อ HIV กรณีเลือดเป็นบวก ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566
3 การจำแนกผู้ป่วยนอก ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566
4 การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อกระแสโลหิต ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566
5 แนวทางการให้บริการผู้ป่วยนอก ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566
6 การให้คำปรึกษาหลังตรวจเลือดหาเชท้อ HIV กรณ๊ผลเป็นลบ ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566
7 แนวทางการดูแลผู้รับบริการฝากครรภ์รายใหม่ ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566
8 ศูนย์รับผู้ป่วยใน ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566
9 การเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการไม่คงที่หรืออาการทรุดลงในผู้ป่วยนอก ดาวโหลด 1 ต.ค. 2566
10 แนวทางการบริหารความเสี่ยงงานผู้ป่วยนอก ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566
11 การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ะ ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566
12 แนวทางการจัดลำดับการให้บริการผู้ป่วยนอกคลินิก TB ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566
13 การดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566
14 การให้คำปรึกษาก่อนการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566
15 แนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า ดาวโหลด 30 ก.ย. 2566

ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

CSSD

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

เอกสารน่ารู้

ลิงค์น่าสนใจ