คิวห้องยา

คิว
ช่อง
X
X
X
X
X
คุณภาพอากาศ
รพ.หนองคาย วันนี้

PM 2.5 = μg/m3
คุณภาพอากาศ AQI =