คิวห้องยา

คิว
ช่อง
X
X
X
X
X
คุณภาพอากาศ
รพ.หนองคาย วันนี้

PM 2.5 = 46 μg/m3
คุณภาพอากาศ AQI = 84
คุณภาพอากาศปานกลาง