เกี่ยวกับศูนย์ ITC

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITC โรงพยาบาลหนองคาย เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับการใช้งานภายในองค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

วางแผนกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์และ ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ...

เป้าหมายหลัก

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วยและญาติ การพัฒนาคุณภาพการบริการ...

ผังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผังสายบังคับบัญชาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อตกลงระดับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (SLA)

ซ่อมไม่ได้เปลี่ยนเครื่องให้ใน 15 นาที
แก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ภายใน 15 นาที
เครือข่ายกลับมาใช้งานได้ภายใน 15 นาที
ได้รับข้อมูลรายงานถูกต้องพร้อมใช้ภายใน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งผ่านระบบ Service Desk และต้องเป็น Hardware, Software, Network ที่ใช้ในโรงพยาบาลหนองคาย เท่านั้น!!

Hardware

100%

Software

100%

Network

100%

Data และ อื่นๆ

100%

Gallery

ข่าวสาร ITC

รายละเอียด เอกสาร
รายละเอียด เอกสาร
รายละเอียด เอกสาร

ทีมงาน ICT

นพ.กฤษฎา ศรีกุลวงศ์ (หมอเอ็ดดี้)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ

นายแพทย์ชำนาญการ

นายศุภากร แสนทำพล (แจ็ค)

หน.งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

นายพชร เพ็ชรยิ้ม (เป๊ก)

Admin / Head Technicians

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายปรีชา พันนารัตน์ (ท๊อป)

Computer Technicians

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศุภชัย สิมมาหลวง (เอ็ม)

Computer Technicians

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นส.อาทิตยา พลราษฎร์ล้ำ (ใหม่)

Data / Report

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายภิเษก จิตรกูลสัมพันธ์

Data / Report

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์ (เต้)

SA / Developer

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายญัฐพล ศรีระษา

Developer / IoT Innovation

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพศวัฒน์ ปัญญาทิพย์ (แบงค์)

Assistant Clerical Officer / Support

เจ้าพนักงานธุรการ

นวัตกรรมไอที

โปรแกรมที่ไอทีพัฒนาขึ้นสำหรับใช้งานภายในโรงพยาบาลหนองคาย

NKH Hospital
เซล่ามูน
ITC Service
Nutrition Alert Form
Stemi Save
OR Surgical
Labour Room

ติดต่อเรา

2+1 = ?

  • Address : ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • Phone : 518, 220
  • Email : support@im.nkh.go.th
  • Website : www.im.nkh.go.th