คลังสินค้าทั้งหมดรหัสคลัง ชื่อคลัง Tool
t01 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ