หน่วยสินค้าทั้งหมดรหัสหน่วย ชื่อหน่วย
u17 tr
u04 กล่อง
u09 ก้อน
u11 ขวด
u16 ชั้น
u08 ตลับ
u05 ตัว
u12 ถุง
u14 ม้วน
u03 ลูก
u13 หลอด
u06 หัว
u01 อัน
u07 เส้น
u02 แถว
u15 แพ็ค
u10 โหล