วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย
JOURNAL OF NONGKHAI HOSPITAL

ข่าวประกาศ

ประเภทของการ Peer-review

2021-02-19

บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เขียน จากภายในและภายนอกสถาบัน จำนวน 2 ท่าน โดยแต่ละบทความจะต้องได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์เป็นเอกฉันท์ และปกปิดรายชื่อผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ

ประเภทบทความที่สามารถลงตีพิมพ์

2021-02-19

1. นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) ได้แก่ บทความที่เสนอผลงานใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ยังไม่เคย ตีพิมพ์ในวารสาร หรือหนังสืออื่นๆควรเขียนตามลำดับ
2. รายงานผู้ป่วย (case report) เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ เช่น การบาดเจ็บ ... อ่านต่อ

กำหนดการออกวารสาร

2021-02-19

จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – เมษายน)
ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม)
ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน – ธันวาคม)

ค้นหาจาก ชื่อวารสาร เนื้อหา

ฉบับปัจจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2021) : วารสารโรงพยาบาลหนองคาย ฉบับเต็ม : PDF

Sort by Date

การเปรียบเทียบผลลัพธ์และค่ายาที่เกิดขึ้นของการปรับเปลี่ยนวิธีบริหารยาจากยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำเป็นยารับประทาน ในผู้ป่วยโรคปอดอักเ...

พัชรินทร์ พิมพ์พา
แก้ไขล่าสุด 1 ม.ค. 2513 07:00 น. 5 ส.ค. 2565

การเปรียบเทียบผลการตรวจคัดกรองซิฟิลิส โดยวิธีแบบดั้งเดิมและแบบย้อนทางใน กลุ่มผู้ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลหนองคาย

สุรีย์พร สุวรรณรินทร์
แก้ไขล่าสุด 1 ม.ค. 2513 07:00 น. 7 ก.ค. 2565

คุณภาพชีวิตและความคิดเห็นของบุคลากรการแพทย์ ในมุมมองของผู้รับบริการ มีต่อระบบวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลรัตนวาปี

อารียา บุญเพิ่ม
แก้ไขล่าสุด 1 ม.ค. 2513 07:00 น. 7 ก.ค. 2565

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางยาจากการบันทึกประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยใน จากการพัฒนาระบบการประสานรายการยา (Medication Reconciliatio...

เสถียร วงศ์ใหญ่
แก้ไขล่าสุด 1 ม.ค. 2513 07:00 น. 1 ก.ค. 2565

การพัฒนาระบบการดำเนินงาน Service plan เครือข่ายโรงพยาบาลหนองคาย

ปรานต์ศศิ อินทรวิเชียร, วันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์
แก้ไขล่าสุด 1 ม.ค. 2513 07:00 น. 15 มิ.ย. 2565

ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการหยุดใช้เมทแอมเฟตามีนในผู้ใช้เมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการจิตสังคมบำบัดแบบผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหนองค...

มนฤดี วงศ์จิตรัตน์
แก้ไขล่าสุด 1 ม.ค. 2513 07:00 น. 9 มิ.ย. 2565

ปัจจัยที่มีผลต่อการใส่ท่อช่วยหายใจตามหลังการรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูงในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหายใจลำบาก

สริวิริญน์ สุรชัยดังถวิล พ.บ.
แก้ไขล่าสุด 1 ม.ค. 2513 07:00 น. 29 เม.ย. 2565

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดในระยะ 2-24 ชั่วโมง หลังคลอด

กฤษณา สารบรรณ, อรพนิต ภูวงษ์ไกร, ศกุนา ลิ้มบุพศริิพร, กุลญาดา โคตรวรมมา
แก้ไขล่าสุด 1 ม.ค. 2513 07:00 น. 15 มี.ค. 2565

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไม่ดี ในคลินิกเบาหวาน โรง...

ดวงตา ณ หนองคาย, บุปผา อาศรัยราช
แก้ไขล่าสุด 1 ม.ค. 2513 07:00 น. 18 ม.ค. 2565

การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลหนองคาย

ปิยะนนัท์ ปัจฉิมา, ชุติมา ลิ้มประยูร
แก้ไขล่าสุด 1 ม.ค. 2513 07:00 น. 2 ส.ค. 2564

ติดต่อเรา

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

ISSN 1686-4417 (Print)

ISSN 2730-2822 (Online)

โรงพยาบาลหนองคาย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

โทรศัพท์ 042-413456-65

Email address :