วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย
JOURNAL OF NONGKHAI HOSPITAL

การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลหนองคาย

PDF
  • เผยแพร่แล้ว
    2 ส.ค. 2564 10:26 น.
  • คำสำคัญ
    รูปแบบการให้ข้อมูล ผู้ป่วยผ่าตดัต้อกระจก หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก

ปิยะนนัท์ ปัจฉิมา, ชุติมา ลิ้มประยูร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์ แก้วตาเทียม หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลหนองคาย และศึกษาผลของการนำรูปแบบการให้ข้อมูลผู้ป่วย ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ไปใช้ในหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลหนองคายในเรื่องการปฏิบัติตัว ให้ถูกต้องตามคำแนะนำ
รูปแบบและวิธีวิจัย : 1) สำรวจปัญหาและวิเคราะห์ ปัญหา 2) ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูล 3) พัฒนารูปแบบการให้ข้อมูล ประกอบด้วย เนื้อหา สื่อการสอน รูปแบบการให้ข้อมูล 4) ดำเนินการให้ข้อมูลตามรูปแบบที่ปรับใหม่ 5) ประเมินผลการใช้ รูปแบบการให้ข้อมูลแบบใหม่
ผลการศึกษา : พบว่าความรู้ผู้ป่วยหลังการให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวก่อน ขณะ และหลังผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตา เทียม กลุ่มก่อนพัฒนาค่าเฉลี่ย 19.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.583 กลุ่มหลังพัฒนาค่าเฉลี่ย 19.91 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.347 มีผลไม่แตกต่างกัน (p=1.0) ผลการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเมื่อกลับบ้าน กลุ่มก่อนพัฒนาค่าเฉลี่ย 3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .617 กลุ่มหลังพัฒนาค่าเฉลี่ย 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.593 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.06 แต่มีผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p=0.44) อัตราการกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน ก่อนพัฒนาร้อยละ 1.37 หลังพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลร้อยละ 0.81 ลดลงร้อยละ 0.56
สรุปผลการศึกษา
การให้ข้อมูลในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ขณะผ่าตัด หลังผ่าตัดผ่าตัดและการดูแลตนเองเมื่อ กลับไปอยู่บ้าน ควรมีการพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวได้ถูกต้องลดการเลื่อน ผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดที่เกิดจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง
การอ้างอิงบทความ
ฉบับ
ประเภทบทความ
เอกสารอ้างอิง
1.จิราพร ลวดทอง.2550.ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วย บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ.วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2.จิรัชยา เจียวก๊กและคณะ.2558.ความรู้ความสามารถของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุหลังผ่าตัดต้อกระจก. วารสารหาดใหญ่วิชาการ.13,1(มกราคม 2558 – มิถุนายน 2558):35 – 45. 3.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะแพทยศาสตร์.ภาควิชาจักษุวิทยา.ตำราจักษุวิทยาสำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์ เวชปฏิบัติทั่วไป.กรุงเทพฯ:ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวืทยาลัย, 2556. 4.ปิยนาถ แก้วบัวพันธ์.2562.การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมเพื่อลดความวิตกกังวลของ ผู้รับบริการทันตกรรม ในโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 วารสารส่งเสริม สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 13,30(มกราคม - เมษายน 2562) : 63-75. 5.ภัทรพร นาคะไพฑูรย์.การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลสำหรับญาติของผู้ป่วยมะเร็ง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก.พยาบาลสาร 47 , 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) : 302 – 313. 6.ศักดิ์ชัย วงศ์กิติรักษ์.ตำราพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ:ภาควิชาจักษุวิทยา คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2551. 7.ละมิตร์ ปึกขาว ,เพ็ญจันทร์ แสนประสาน,กาญจนา หัถรังษี.การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต้อ กระจก แบบมีส่วนร่วมอย่างเอื้ออาทร ตามทฤษฎี Swanson โรงพยาบาลปทุมธานี.วารสารวิชาการ สาธารณสุข 29 , 5 (กันยายน - ตุลาคม 2563) :863-875. 8.สุรีพร คำตา.(2563). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยผ่าตัด ต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม. 9.เสริมทรง จันทร์เพ็ญ และคณะ. 2553. ผลสัมฤทธิ์การให้ข้อมูลความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตนผู้ป่วย ผ่าตัดต้อกระจกตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลโพธาราม พ.ศ. 2553. ผลงานวิชาการโรงพยาบาล โพธาราม ปี 2553 .214 – 218. 10.โสภาพันธ์ สอาด.2558.การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 26,2(พฤษภาคม-สิงหาคม 2558). 11.หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก.โรงพยาบาลหนองคาย(2563).สถิติการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม. 12.อุไรวรรณ ศรีดามา,ทัศนีย์ แดขุนทด,ศักดิ์ธร พูนชัย.การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการตนเองสำหรับ ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลสกลนคร.วารสารโรงพยาบาล สกลนคร 2563; 23, 1(มกราคม - เมษายน): 38-51. 20 13.Cataract Nursing Care Plan & Management. From: https://www.rnpedia.com/nursing – notes/medical-surgical-nursing-notes/cataract/ 14.Marianne Belleza,R.N. 2017. Cataract nursing care management. From: https://nurseslabs.com/cataract 15.Nadia Taha.Effect of Nursing Intervention Guidelines on Nurses’ Role, Patient’ Need, And Visual Problem Post Cataract Surgery. American Journal of Nursing Science 4, (5) January 2015. From: https://www.researchgate.net/publication