วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย
JOURNAL OF NONGKHAI HOSPITAL

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไม่ดี ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลหนองคาย

PDF
  • เผยแพร่แล้ว
    18 ม.ค. 2565 13:46 น.
  • คำสำคัญ

ดวงตา ณ หนองคาย, บุปผา อาศรัยราช

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไม่ดี คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลหนองคาย
รูปแบบและวิธีวิจัย :
ผลการศึกษา : ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้เรื่องโรคเบาหวานอยู่ในระดับดี ร้อยละ 63.2 มีการดูแลตนเองในภาพรวมทุก ด้านอยู่ในระดับดีเพียงร้อยละ 43.0 ระดับการดูแลตนเองดีมากที่สุดคือด้านการออกกาลังกายร้อยละ 60.8 มีระดับการดูแลตนเองไม่ดี ที่สุดคือ ด้านการดูแลตนเองด้านจิตใจอารมณ์ คิดเป็นร้อยละ 67.1 ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์ในเส้นเชิงทางบวก การดูแลสุขภาพทั่วไป และการดูแลสุขภาพอนามัยของเท้าและการป้องกันการเกิดบาดแผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์( r ) เท่ากับ 0.326 และ 0.318 ตามลาดับ ระยะเวลาในการรักษาเบาหวานมีความสัมพันธ์ในเชิงทางลบกับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพทั่วไป การดูแลสุขภาพอนามัยของเท้าและการป้องกันการเกิดบาดแผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์( r ) เท่ากับ 0.142 และ 0.128
สรุปผลการศึกษา
ผู้ป่วยมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพียงร้อยละ 43.0 และแสดงให้เห็นถึงปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ ด้านต่าง ๆ คือการที่ผู้ป่วยไม่สามารถบริหารจัดการความเครียดได้ ไม่สามารถงดหรือลดการรับประทานอาหารบางชนิด และการใช้ยา ที่ยังไม่ถูกต้องเหมาะสม จึงส่งผลต่อการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อออกแบบกิจกรรม ในการวิจัยเชิงทดลองเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความพร้อมของแต่ละ บุคคล หากแก้ไขได้ตรงตามปัญหาที่แท้จริงอาจทาให้ควบคุมเบาหวานตามเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
การอ้างอิงบทความ
ฉบับ
ประเภทบทความ
เอกสารอ้างอิง