วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย
JOURNAL OF NONGKHAI HOSPITAL

Y2023-27 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

PDF
  • เผยแพร่แล้ว
    6 ม.ค. 2566 22:40 น.
  • คำสำคัญ

ศิวพร เลยวานิชย์เจริญ*, รติวัน พิสัยพันธ์**

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์การประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายโดยใช้กรอบการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ภายใต้มุมมอง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) Function Base 2) Agenda Base 3) Area Base 4) Innovation Base 5) Potential Base
2. เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขจังหวัดหนองคายให้บรรลุตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
รูปแบบและวิธีวิจัย : เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Research) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โดยใช้กรอบการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นเครื่องมือในการประเมินผลใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) Function Base 2) Agenda Base 3) Area Base 4) Innovation Base และ 5) Potential Base
ผลการศึกษา : จากการประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานสาธารณสุข ตามตัวชี้วัดในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) จำนวน 9 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มประชากรทั้งหมด โดยนำเสนอผลการประเมินเป็น 2 ตอน
สรุปผลการศึกษา
การอ้างอิงบทความ
ฉบับ
ประเภทบทความ
เอกสารอ้างอิง

ติดต่อเรา

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

ISSN 1686-4417 (Print)

ISSN 2730-2822 (Online)

โรงพยาบาลหนองคาย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

โทรศัพท์ 042-413456-65 ต่อ วิชาการ

Email address : EthicsNKH@hotmail.com