โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแก้ไขปัญหามารดาตายจากการตั้งครรภ์ การคลอด ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 6 ก.ค. 2561 08:41 น.

รายละเอียด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแก้ไขปัญหามารดาตายจากการตั้งครรภ์ การคลอด ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด” โดย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้มอบหมายให้ “ นายแพทย์สุวิทย์ เด่นศิริอักษร ” หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม เป็นประธาน วัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญแก่แพทย์และพยาบาลประจำการ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ ดูแลช่วยเหลือให้มีการส่งต่อได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และขยายผลความรู้ที่ได้รับ ไปสู่ผู้ร่วมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลรักษาให้ตั้งครรภ์และคลอดอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจและมีความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ด่านศุลกากร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมการรับภัยคุกคามการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ
 • รับการตรวจราชการการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล เข้ากราบนมัสการและเยี่ยมอาการอาพาธ พระธรรมมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
 • การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล (IC) เพื่อฟื้นฟูและพัฒนางานฯ
 • “สภากาแฟ” (Morning talk) และงานแถลงข่าวการจัดงาน ฉลองอนุสาวรีย์ฯ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ทำบุญตักบาตรในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ปีกุนวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย
 • ตรวจคัดกรองโรคทางตา และความผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุ
 • ประชุมติดตามคุณภาพข้อมูลตามตัวชี้วัดคุณภาพหน่วยบริการใน CUP อำเภอเมืองหนองคายวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย
 •