โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดอบรม “ อาสาสมัครสาธารณสุขและเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (อสร./ยสร. )”

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 25 ก.ค. 2561 08:58 น.

รายละเอียด

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดอบรม “ อาสาสมัครสาธารณสุขและเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (อสร./ยสร. )” โดยมี “ นายกำภล เมืองโคตร ” นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นประธาน มี “ นางกุลภาภร ปัญญาสวัสดิ์ ” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตัวแทนหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อสร้างผู้นำและเครือข่ายด้านสาธารณสุขในโรงเรียน และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านสุขภาพและกระตุ้นการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของนักเรียน เสริมสร้างศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว เสริมการทำงานเป็นทีมสาธารณสุขในโรงเรียน ในการมุ่งสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะอาจารย์ ครูอนามัยโรงเรียน และนักเรียนแกนนำโรงเรียน จำนวน 130 คน ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เราจะก้าวผ่านพ้นโรคระบาด "โควิด-19" ไปด้วยกัน
 • รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด สงกรานต์ 2561
 • ประชุมติดตามคุณภาพข้อมูลตามตัวชี้วัดคุณภาพหน่วยบริการใน CUP อำเภอเมืองหนองคายวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย
 • รับบริจาค “Tube corrugate CORRA-FLEX จำนวน 10 กล่อง
 • รับมอบอาคารคัดกรองชั่วคราว คลินิกทางเดินหายใจ(ARI Clinic) จากภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิค-19
 • รับการตรวจราชการการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564
 • รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุง ห้องแยกโรค
 • ประชุมใหญ่ทางวิชาการสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561
 • ให้ความรู้และวิธีป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมเตือนห้ามปิดบังข้อมูลการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. “นายรณชัย จิตรวิเศษ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน
 •