โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดอบรม “ อาสาสมัครสาธารณสุขและเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (อสร./ยสร. )”

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 25 ก.ค. 2561 08:58 น.

รายละเอียด

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดอบรม “ อาสาสมัครสาธารณสุขและเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (อสร./ยสร. )” โดยมี “ นายกำภล เมืองโคตร ” นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นประธาน มี “ นางกุลภาภร ปัญญาสวัสดิ์ ” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตัวแทนหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อสร้างผู้นำและเครือข่ายด้านสาธารณสุขในโรงเรียน และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านสุขภาพและกระตุ้นการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของนักเรียน เสริมสร้างศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว เสริมการทำงานเป็นทีมสาธารณสุขในโรงเรียน ในการมุ่งสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะอาจารย์ ครูอนามัยโรงเรียน และนักเรียนแกนนำโรงเรียน จำนวน 130 คน ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • กิจกรรมมอบอาหารว่าง แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 • วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ร่วมทำบุญตักบาตร
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย พิธีฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประธานลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • การจัดทำและซ้อมแผน BCP ของโรงพยาบาลระดับ A และ S
 • วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมวิชาการเรื่อง " การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการดื้อยาด้านจุลชีพ "
 • รับบริจาค “Tube corrugate CORRA-FLEX จำนวน 10 กล่อง
 • ต้อนรับ คณะโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก พ.ต.อ.อรรคพงศ์ พิมลศิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย และคุณวนิดา พิมลศิริ
 • ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “ดร.ชัยมงคล ขัตติยะราช” ประธานชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดหนองคาย และคณะ
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคายตลอดจนผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล และญาติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
 •