โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการสมวัย สำหรับเด็ก 0-5 ปี ในชุมชน ส่งเสริม เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 17 ส.ค. 2561 09:07 น.

รายละเอียด

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย โดย " นายแพทย์สุรกิจ ยศพล " ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม " จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี ลูกพัฒนาการสมวัยครอบครัวอบอุ่น " มี " นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ " รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการสมวัย สำหรับเด็ก 0-5 ปี ในชุมชน ส่งเสริม เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 60 และเพื่อส่งเสริมให้ขุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด รวมถึงเด็กทารกแรกคลอดมีน้ำหนักมากกว่า 2,500 กรัม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ปกครอง พ่อ แม่ เด็กอายุ 0 – 5 ปี ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และ การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และชมรมโรงพยาบาลศูนย์
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์ 67 รูป ออกรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
 • งานวันเด็ก
 • นที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นตัวแทนรับมอบหมวกเด็กอ่อน จำนวน 180 ใบ จากคุณเกรียงยศ ฉัตร์กุลจันทร์
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคายจัดงานกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์และโครงการร้านยาลดแออัดวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ทำบุญตักบาตรในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ปีกุนวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา พร้อมทีมงาน ได้พัฒนาระบบบริการ และผ่านการรับรอง
 •