โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงพยาบาลหนองคาย 2 จังหวัดหนองคาย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 30 ต.ค. 2561 09:05 น.

รายละเอียด

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงพยาบาลหนองคาย 2 จังหวัดหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “แพทย์หญิงสุรางค์ทิพย์ สวัสดิ์” หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย 2 และจิตอาสาชุมชนดอนมน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลได้บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด กำจัดวัชพืชและตกแต่งกิ่งไม้ สร้างความรัก ความสามัคคี เป็นการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กรและเป็นการส่งเสริมการพัฒนาภูมิสถาปัตย์สิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ในพื้นที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าอาศัย และปลอดภัย ตามนโยบาย Green and Clean และมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ของกระทรวงสาธารณสุข คือเก็บบ้านให้โล่ง อากาศปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะ ไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง และที่เก็บน้ำ ควรปิดฝาภาชนะให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน ศาสนสถาน สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก โรงพยาบาล รวมทั้งการกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในบ้าน ร่วมกับการป้องกันไม่ให้ยุงกัด ใช้ยาทากันยุงนอนกางมุ้งจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี " ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
 • การสร้างนักวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณสาย - คุณพิกุล สีหไตร” พร้อมบุตร ธิดา
 • มอบหมวกไหมพรมทารกแรกเกิด จำนวน 10 ใบ จากคุณกิตยา ธีระสูตร
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณสมชาย – คุณธีราพร พรรณะ” พร้อมครอบครัว
 • โครงการยกระดับหลักประกันสุขภาพ “30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว”
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก นางสาวทิพากร จิวาศักดิ์อภิมาศ
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนองคายปลอดภัย กวดขันวินัยจราจร ว่าด้วยความร่วมมือองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับบริจาคเงิน จาก “โครงการ Together We Can”
 •