โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น.

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 5 พ.ย. 2561 14:39 น.

รายละเอียด

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4” โดยมี “แพทย์หญิงใจทิพย์ รุจนเวชช์ “ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อลดอัตราป่วยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากโรคนี้หากรู้ปฏิบัติได้ถูกต้องจะป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 และหนึ่งในวิธีป้องกันโรคที่สำคัญคือ “การออกกำลังกาย” และเพื่อเป็นเครือข่ายการทำงานในภาพรวมของหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ ในการจัดกิจกรรมเชิงรุกให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างเป็นเอกภาพ โดยมีพลังในการปลุกให้สังคมตระหนัก รู้จักหาแนวทางในการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดได้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการระดมทุนในการนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการเปิดอาคารบำบัด รักษา คลอดผู้ป่วยในหลังใหม่ 10 ชั้นของโรงพยาบาลหนองคาย กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปั่น 20 กม. เดิน 3 กม. และการวิ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะทาง คือ 10 กม. และ 5 กม. แบ่งประเภท ชาย-หญิง และกลุ่มอายุน้อยกว่า 35 ปี , 35-50 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี เส้นทางการเดิน วิ่ง ปั่น จะผ่านแม่น้ำโขง นักกีฬาจะได้ออกกำลังกายและชมทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำโขง โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พ่อค้า ประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 800 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ฝึกซ้อมแผน
 • นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ จากการให้ความร่วมมือในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
 • วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดประชุมวิชาการ Non Communicable Disease Forum 2018 (ด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2018) ขึ้น
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) จาก นายสุรศักดิ์ ลิ้มมณี
 • กิจกรรมสภากาแฟ ในเดือนพฤษภาคม 2561
 • รับบริจาคเตียงไฟฟ้าชนิด 3 มอเตอร์ จำนวน 5 เตียง
 • สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย อำเภอเมือง ประจำปี 2561
 • รับเงินบริจาค พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
 • วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (40 ชั่วโมง)”
 • ร่วมพิธีลงนามโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ กิจกรรม การขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย
 •