โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 13 พ.ย. 2561 09:13 น.

รายละเอียด

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป ร่วมฟังพระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ หลังเสร็จพิธีฯ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดตั้งโต๊ะจำหน่ายอาหารและน้ำดื่ม รายได้สมทบองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2561 และร่วมฉลององค์กฐินสามัคคีกับกิจกรรมรำวงย้อนยุค “มนต์รักบุญกฐิน” ซึ่งสร้างความสนุกสนาน ให้กับผู้มาร่วมงาน งานนี้..อิ่มบุญ อิ่มกุศลกันถ้วนหน้าและในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และพุทศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา เคลื่อนองค์กฐินสามัคคี ไปยังวัดชัยพร คุ้มชัยพร หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี “พระศรีวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ประธานฝ่ายสงฆ์) เจ้าอาวาสวัดชัยพร พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร และชาวคุ้มชัยพร คุ้มดอนแดง คุ้มดอนโพธิ์ ร่วมให้การต้อนรับกฐินสามัคคีโรงพยาบาลหนองคาย โดยได้ยอดกฐินสามัคคีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 677,599 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รายได้จากกฐินสามัคคีในปีนี้จะนำไปสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเพื่อเป็นการสร้างถาวรวัตถุแก่พระศาสนาสืบไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • พิชิตเชื้อดื้อยาด้วย SHIP BE BUNDLE การใช้ VAP, CAUTI, SSI CARE BUNDLE และฝึกปฏิบัติการล้างมือและสวม PPE
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
 • ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ
 • วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร ให้การปรึกษา เอช ไอ วี สำหรับครู ก”
 • วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น.งานนโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าเยี่ยม “ MISSSOUPHAVANH
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 • นที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นตัวแทนรับมอบหมวกเด็กอ่อน จำนวน 180 ใบ จากคุณเกรียงยศ ฉัตร์กุลจันทร์
 • ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี
 •