โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 3 พ.ค. 2562 09:32 น.

รายละเอียด

ข้าพเจ้า นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลหนองคาย ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ให้มีความซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของ พระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสาน พระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับมอบ รถเข็นนั่งแบบพับได้ Walker วอร์คเกอร์ช่วยเดินโครงอลูมิเนียม และ Tripod Cane (ไม้เท้า 3 ขา ) จาก “คุณชม สาริโก”
 • วันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย
 • นางสาวเบญจมาภรณ์ มนัสทิพารมณ์ นำขนมปังสอดไส้ จำนวน 350 ชิ้น มาบริการให้กับผู้ป่วยและญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนองคาย
 • รับมอบอาคารคัดกรองชั่วคราว คลินิกทางเดินหายใจ(ARI Clinic) จากภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิค-19
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคายจัดงานกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • ทำบุญตักบาตรในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์ 67 รูป ออกรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • ประชุมการจัดทำแผนและซ้อมดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 • ประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ
 • เปิดตู้รับบริจาค ที่ประชาชนร่วมกันบริจาค บริเวณศาลพระภูมิเจ้าพ่อแสนศรีวิชัย ได้เงินทั้งสิ้น จำนวน 7,430 บาท
 •