โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 3 พ.ค. 2562 09:32 น.

รายละเอียด

ข้าพเจ้า นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลหนองคาย ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ให้มีความซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของ พระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสาน พระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา พร้อมทีมงาน ได้พัฒนาระบบบริการ และผ่านการรับรอง
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณพ่อสุนทร บัญชาศักดิ์ และครอบครัว”
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.20 น. ณ ห้องพิเศษสู่ขวัญ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก อาจารย์นิตยา มงคลสวัสดิ์
 • โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบเงินบริจาค จาก คุณหนูมิตร เทียมภักดี
 • วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิ์สัมพาหะ ชั้น 2
 • “สภากาแฟ” (Morning talk) ประจำเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2/2564
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • นางนงเยาว์ ท้าวพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 2 ( ICU 2 ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ต้อนรับ “ นายสรวิศ ม่วงมิตร “ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร และคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 •