โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

คณะผู้ตรวจราชการได้วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการตรวจราชการนิเทศงานที่รับผิดชอบทั้งในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 14 ก.พ. 2563 10:21 น.
แก้ไขล่าสุด 14 ก.พ. 2563

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2563 เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. คณะผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน นำโดย “นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ” ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมด้วย “นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์” สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 8 และคณะ สรุปผลการตรวจราชการสาธารณสุข กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะผู้ตรวจราชการได้วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการตรวจราชการนิเทศงานที่รับผิดชอบทั้งในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โดย “นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นำคณะผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุข รายงานผลตรวจราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัดและประเด็นการตรวจราชการ และนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ ในส่วนโรงพยาบาลหนองคาย โดย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ “ นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ รายงานการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และแนวทางในการนำกัญชาไปใช้ ในการบำบัด รักษาโรค รวมถึงการลดแออัด ลดการรอคอย ได้แก่เรื่อง ER คุณภาพ หนึ่งในนโยบายเร่งรัดของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และสร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม และความเป็นธรรมทางสังคม ในการเข้ารับบริการทางสุขภาพ (Health Equality) และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณพ่อสุนทร บัญชาศักดิ์ และครอบครัว”
 • ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
 • เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ จากการให้ความร่วมมือในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา พร้อมทีมงาน ได้พัฒนาระบบบริการ และผ่านการรับรอง
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 สรุปการตรวจราชการกรณีปกติ และนิเทศงาน Service Plan รอบที่ 1/2562
 • รับบริจาคเตียงไฟฟ้าชนิด 3 มอเตอร์ จำนวน 5 เตียง
 • โรงพยาบาลหนองคาย พัฒนาบริการควบคู่กับพัฒนาวิชาการ โดยมีผลงานวิชาการส่งเข้าประกวดและได้เข้ารอบที่ 1 การประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 11 (R2R ระดับประเทศ)จำนวน 3 เรื่อง
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All”
 •