โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ร่วมงานรำบวงสรวง / บายศรีเมือง ในงาน ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 9 มี.ค. 2563 09:38 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมงานรำบวงสรวง / บายศรีเมือง ในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2563”วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย “นายรณชัย จิตรวิเศษ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน รำบวงสรวง/การบายศรีเมือง ในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2563” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 13 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองหนองคายตลอดไป พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด และจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลตามภารกิจของเหล่ากาชาด โดยจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมกันจัดงาน สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้ ประกอบด้วย การรำบายศรีเมืองการจัดการแข่งขันกีฬา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และชมรม – สมาคมกีฬา, การจัดถนนอาหาร, การออกร้านมัจฉากาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจการสาธารณกุศล, การประกวดร้องเพลง และการร้องเพลงเพื่อการกุศล รวมไปถึงการแสดงดนตรี และการออกร้านของภาคเอกชนโรงพยาบาลหนองคาย โดย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานรำบวงสรวง / บายศรีเมือง ในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2563” พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ออกหน่วยปฐมพยาบาล การสาธิตช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การนวดเพื่อสุขภาพ และจัดบูธให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 และ ในครั้งนี้ด้วย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 ณ สวนสวัสดิการ โรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานในงาน ประกาศนโยบายโรงพยาบาล ลดเค็ม อร่อย(3)ดี
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 335,500 บาท จาก คุณประยูร – คุณไพบูลย์ พนาลิกุล และครอบครัว
 • งานวันเด็ก
 • ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ บริษัท เทพอรุโณทัย
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเมตตาบารมี พระอนาลโย (หลวงปู่ขาว) โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย “
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก “นางสาวกุลกนก พนมพงศ์” พร้อมครอบครัว
 • วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (40 ชั่วโมง)”
 • มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีโรงพยาบาลหนองคาย"
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนำคณะเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับโรงพยาบาลมโหสถ
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น ณ.อาคารผู้ป่วยนอก เจ้าหน้าที่ ในการให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี ซึ่งโรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี
 •