โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ที่จบใหม่และแพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 21 พ.ค. 2563 13:57 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ที่จบใหม่และแพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดอบรม โครงการอบรมปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ที่จบใหม่และแพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1 “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” โดยมี “นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ก่อนการอบรม “นายผาลี พรมโคตร” นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหนองคาย นำเจ้าหน้าที่จบใหม่กล่าวบูชาพระรัตนตรัย การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โอวาท ให้ความรู้ การมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ มีสมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน โครงสร้างการบังคับบัญชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ลักษณะงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนวัฒนธรรมขององค์กร พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ เพื่อสร้างความเข้าใจ ก่อเกิดความภูมิใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนโรงพยาบาลหนองคาย โดย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล “แพทย์หญิงใจทิพย์ รุจนเวชชน์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านกิจกรรมพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบริการด้วยใจ” (service mind ช่วยต่อลมหายใจให้กับโรงพยาบาลหนองคาย) ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • GREEN & CLEAN Hospital
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
 • รับบริจาคเตียงไฟฟ้าชนิด 3 มอเตอร์ จำนวน 5 เตียง
 • จัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน
 • ตรวจคัดกรองโรคทางตา และความผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุ
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “นายแพทย์สุรศักดิ์ โควสุภัทร์”
 • ประชุมทางไกลชี้แจงการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรค
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก นางสาวศศิพิมพ์ ศรีโยธา
 • รับบริจาคเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพสำหรับล้างมือ จาก “บริษัท พี.พี บิสซิเนส แอนล์ ลอว์ 2009 จำกัด”
 • รับบริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น จาก “บริษัท เค.เอ็น.เท็กซ์ไทล์ จำกัด”
 •