โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาล

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 21 พ.ค. 2563 13:58 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาลวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานการประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพและคุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี “นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์” ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งหล่อหลอมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน องค์กร ผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลได้รับการดูแลตามมาตรฐาน การประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำเสนอผลงาน จำนวน 9 เรื่อง จากโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคายประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาลรูปภาพ 27 ภาพ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • ประชุมการนำเสนอผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2563
 • โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติ ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติ ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5
 • ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561
 • สภากาแฟสัญจร จังหวัดหนองคาย (Morning talk)
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณบรรจง มงคลรัฐ”
 • โรงพยาบาลหนองคาย เปิดให้บริการจุดตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น ณ อาคารตึกอำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ "นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ" ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • ร่วมส่งร่างผู้บริจาคอวัยวะ
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 33,250 บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จาก นางหนูพัด อุสสิทธิ์
 •