โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาล

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 21 พ.ค. 2563 13:58 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาลวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานการประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพและคุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี “นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์” ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งหล่อหลอมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน องค์กร ผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลได้รับการดูแลตามมาตรฐาน การประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำเสนอผลงาน จำนวน 9 เรื่อง จากโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคายประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาลรูปภาพ 27 ภาพ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี " ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ลานรวมใจ 80 ปี โรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนรับคณะโรงบุญ โรงทานอาหารฟรี
 • รับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2562
 • เตรียมความพร้อมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
 • รับบริจาคเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น.
 • ประชุมสรุปตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนาคาราฮอลล์ 2 โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย ประชุมโครงการพัฒนาระบบส่งต่อด้านโภชนบำบัด กับโรงพยาบาลในเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 8
 • โครงการยกระดับหลักประกันสุขภาพ “30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว”
 •