โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

จัดงานมหกรรมคุณภาพ CQIวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลหนองคาย จัดงานมหกรรมคุณภาพ CQI

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 25 ส.ค. 2563 16:28 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดงานมหกรรมคุณภาพ CQIวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลหนองคาย จัดงานมหกรรมคุณภาพ CQI โดย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ เป็นประธาน มี “นายแพทย์ธงชัย นาคมนต์” ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสร้างนวัตกรรมก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรม ที่ทำให้ทุกหน่วยงานมีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่า ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ส่งผลให้บุคลากรเกิดการสร้างสรรค์พัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในระบบงานรวมถึงการบริการ ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรสาธารณสุขในทุกสาขาวิชาชีพ ส่งผลงานเข้านำเสนอโดยโปสเตอร์ และบุคคล จำนวน 132 เรื่อง ผลงานแต่ละเรื่องล้วนแล้วต่อน่าสนใจ นำมาซึ่งประโยชน์และการพัฒนาต่อหน่วยงาน องค์กร รวมถึงผู้รับบริการต่อไป ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
 • วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
 • ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ สิทธิเบิกได้จ่ายตรง
 • นางนงเยาว์ ท้าวพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 2 ( ICU 2 ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ต้อนรับ ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ สปสช ในการติดตามเยี่ยม
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมโครงการ “ ผู้ว่าฯ ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง คนหนองคายสุขภาพดีด้วยกัน 100 วัน 1 ล้านกิโลเมตร ”
 • ทำบุญตักบาตรในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ด่านศุลกากร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมการรับภัยคุกคามการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • ซ้อมแผนโควิด-19
 •