โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการสู่นวัตกรรมสุขภาพ

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 28 ส.ค. 2563 09:36 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการสู่นวัตกรรมสุขภาพวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. “นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการสู่นวัตกรรมสุขภาพจังหวัด โดยมี “ทันตแพทย์วัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์” รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพระดับจังหวัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการ และมีเวทีนำเสนอผลงาน งานวิจัยจากงานประจำ (R2R) กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การนำเสนอผลงาน และการประกวดผลงานทางวิชาการสาธารณสุข จำนวน 32 เรื่อง จากเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดหนองคาย การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี โรงพยาบาลหนองคาย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นคณะกรรมการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้นำเสนอโรงพยาบาลหนองคาย โดย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเขียนงานวิชาการเพื่อประเมินผลงานเลื่อนระดับ” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมนำเสนอ และร่วมการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ศูนย์กระตุ้น พัฒนาการเด็ก และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา การทำบุญตักบาตร เป็นการฝึกจิตให้อยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ ผู้ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ ”
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น.
 • โรงพยาบาลหนองคาย ฝึกซ้อมแผน
 • รับบริจาคเงิน จาก “สมาคมเวียดนามหนองคาย” วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ วัดทุ่งสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • กิจกรรมมอบอาหารว่าง แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 • รับมอบเงินและกาแฟ จาก บริษัทการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสาธารณสุข
 • ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12
 • นที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นตัวแทนรับมอบหมวกเด็กอ่อน จำนวน 180 ใบ จากคุณเกรียงยศ ฉัตร์กุลจันทร์
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร
 •