โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการสู่นวัตกรรมสุขภาพ

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 28 ส.ค. 2563 09:36 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการสู่นวัตกรรมสุขภาพวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. “นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการสู่นวัตกรรมสุขภาพจังหวัด โดยมี “ทันตแพทย์วัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์” รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพระดับจังหวัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการ และมีเวทีนำเสนอผลงาน งานวิจัยจากงานประจำ (R2R) กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การนำเสนอผลงาน และการประกวดผลงานทางวิชาการสาธารณสุข จำนวน 32 เรื่อง จากเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดหนองคาย การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี โรงพยาบาลหนองคาย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นคณะกรรมการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้นำเสนอโรงพยาบาลหนองคาย โดย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเขียนงานวิชาการเพื่อประเมินผลงานเลื่อนระดับ” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมนำเสนอ และร่วมการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก นางสาวศศิพิมพ์ ศรีโยธา
 • ต้อนรับองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.50 น. ณ บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • นที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นตัวแทนรับมอบหมวกเด็กอ่อน จำนวน 180 ใบ จากคุณเกรียงยศ ฉัตร์กุลจันทร์
 • พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บ้านพักรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย
 • ประชุมการนำเสนอผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2563
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรม แกนนำ TO BE NUMBER ONE
 • รับมอบเตียงนอนผู้ป่วย รถเข็นนั่ง เครื่องดูดเสมหะ และ Walker
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 • โรงพยาบาลหนองคาย ฝึกซ้อมแผน
 •