โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 1 ก.ย. 2563 09:50 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดประชุมวิชาการ “โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย”วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย” โดยมี “แพทย์หญิงสุนิดา พรรณะ” หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อ พัฒนาคุณภาพระบบบริการคามเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และเพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็ก หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด เด็กแรกเกิด-5 ปี ได้รับการดูแลสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และแกนนำสุขภาพครอบครัวมีความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย และอาจารย์ นักศึกษาพยาบาล จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับมอบเงินบริจาคจากคุณ นิรันดร์ สกุลคู
 • รับบริจาคเตียงไฟฟ้าชนิด 3 มอเตอร์ จำนวน 5 เตียง
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณแม่ประพิน รัชตเมธี
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณสาย - คุณพิกุล สีหไตร” พร้อมบุตร ธิดา
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ขอขอบคุณโรงแรมอัศวรรณ ที่เอื้อเฟื้อห้องพักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก นางต๋าย เหงียนถิ
 • ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กทม.
 • วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิ์สัมพาหะ ชั้น 2
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ลานรวมใจ 80 ปี โรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนรับคณะโรงบุญ โรงทานอาหารฟรี
 • กิจกรรมมอบอาหารว่าง แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 •