โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All”

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 22 ต.ค. 2563 10:46 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All” วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. “นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นางบงกชจันทร์ กถนานนท์” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก ร่วมกับ กลุ่มงานสุขศึกษา และทีมสหสาขาวิชาชีพ จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All” ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วยและญาติ ผู้มารับบริการตามห้องตรวจต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย การล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญได้ทางหนึ่ง พร้อมเป็นมาตรการหลักในการควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลหนองคาย จะประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการรณรงค์“วันล้างมือโลก” ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สมาคมฯ ชมรมฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าอาหารตลอดเดือนตุลาคม

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบเงินบริจาค จาก คุณหนูมิตร เทียมภักดี
 • เฝ้าระวัง ป้องกัน ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงพยาบาล
 • นุ่งผ้าหนองคายใส่บาตรริมโขง
 • รับบริจาค “Tube corrugate CORRA-FLEX จำนวน 10 กล่อง
 • ประชุมคณะทำงาน service plan สาขา RDU เขต 8
 • ประชุมการนำเสนอผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2563
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • ต้อนรับ “นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล” สถาปนิกชำนาญการ และคณะจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10 ล้านบาท จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโครงการ PEA
 • รับบริจาคเตียงไฟฟ้าชนิด 3 มอเตอร์ จำนวน 5 เตียง
 •