โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ; ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 3 พ.ย. 2563 09:50 น.
แก้ไขล่าสุด 4 พ.ย. 2563

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดหายโศก วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย “ นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และคณะพุทธาสนิกชน ร่วมฟังพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เจริญพระพุทธมนต์ หลังเสร็จพิธีฯ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ จำหน่ายอาหารและน้ำดื่ม รายได้สมทบองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2563 และร่วมฉลององค์กฐินสามัคคีกับกิจกรรมการประกวดร้องเพลงและหางเครื่อง นำมาซึ่งความรักความสามัคคีในองค์กร ให้กับผู้มาร่วมงาน งานนี้อิ่มบุญ อิ่มกุศลกันถ้วนหน้า วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา เคลื่อนองค์กฐินสามัคคี ไปยังวัดหายโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี “พระครูวรดิตถ์ชัยวัฒน์ เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต 1 เจ้าอาวาสวัดมีชัยท่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (ประธานฝ่ายสงฆ์) “พระมหาเกริกเกียรติ นิรุตฺติเมธี” รักษาการเจ้าอาวาสวัดหายโศก พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร และชาวบ้านชุมชนหายโศก ร่วมให้การต้อนรับกฐินสามัคคีโรงพยาบาลหนองคาย โดยได้ยอดกฐินสามัคคี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 625,676 บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) และกฐินสมทบจากผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,150,199.50 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รายได้จากกฐินสามัคคีในปีนี้นำไปสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเพื่อเป็นการสร้างถาวรวัตถุแก่พระพุทธศาสนาสืบไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลฯ ในระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561
 • รับเงินบริจาค พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
 • รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด สงกรานต์ 2561
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) จาก นายสุรศักดิ์ ลิ้มมณี
 • ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
 • เฝ้าระวัง ป้องกัน ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงพยาบาล
 • ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาดประจำปี 2563
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับบริจาคเตียงผู้ป่วย จาก “ ครอบครัวกมลรัตนา ”
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแก้ไขปัญหามารดาตายจากการตั้งครรภ์ การคลอด ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จาก คุณพันธ์พิไล ใบหยก และ คุณไพบูลย์ วิทยานรากูล
 •