โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และ การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 6 พ.ย. 2563 11:24 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และ การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 8 โรงพยาบาลหนองคาย และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย จัดการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และ การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยมี นายแพทย์ชัชวาล ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน มี นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การดูแลแบบประคับประคอง และการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส กรรมการกฤษฎีกา , แพทย์หญิงเดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เป็นทีมวิทยากร ด้านนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า หนังสือแสดงเจตนาฯ ตาม ม.12แห่งพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 หรือที่คนรู้จักในชื่อ “พินัยกรรมชีวิต” เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วย ญาติและผู้ให้การรักษา ซึ่งการแสดงเจตนาล่วงหน้านี้จะช่วยให้แพทย์มั่นใจว่าได้ให้การรักษาตามเจตนาของผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยที่แสดงเจตนาฯ จะได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งมุ่งเน้นการลดความเจ็บปวดทรมาน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุณภาพชีวิต โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างสุขภาวะในระยะสุดท้ายของชีวิตของผู้ป่วยระยะท้าย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุข จาก จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร และหนองคาย กว่า 200 คน ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด สงกรานต์ 2561
 • ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ
 • ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ที่จบใหม่และแพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1
 • ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12
 • วันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย
 • รับบริจาคเครื่องมือการแพทย์
 • ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลหนองคาย ครบรอบ 85 ปี และพิธียกเสาโท – เสาเอก ศาลาหลวงพ่อพระใส
 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) การมรณภาพ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร)
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากนางรุ่งนภา บุญทัน
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000 บาท จาก พระอาจารย์สมชาย อภิชยฺโย วัดสร้างพร้าว
 •