โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน

น้องอาร์ท, 15 ธ.ค. 2563 09:07 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.15 น. ที่ บริเวณหน้าห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย วาระก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 14/2563 หลังจากไหว้พระสวดมนต์ “นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นำคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก ห้องคลอด
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย “ นายรณชัย จิตรวิเศษ ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้าหอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
 • รายนามผู้บริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลหนองคาย ผ่านทางองค์กรแพทย์ ใน่ช่วงวันที่ 14-17 เมษายน 2563
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณพ่อสุนทร บัญชาศักดิ์ และครอบครัว”
 • วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิ์สัมพาหะ ชั้น 2
 • ต้อนรับโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก ครอบครัวนามอาษา
 • โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรมวัน อสม.แห่งชาติ
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ
 • รับมอบเตียงบริจาค จำนวน 2 เตียง จากคุณตามิน ฝ่ามดิน พร้อมครอบครัว
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย
 •