โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน

น้องอาร์ท, 15 ธ.ค. 2563 09:07 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.15 น. ที่ บริเวณหน้าห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย วาระก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 14/2563 หลังจากไหว้พระสวดมนต์ “นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นำคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับเงินบริจาค พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
 • รับมอบชุดป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จาก “นายพินิจ จารุสมบัติ” “ นายยุทธนา ศรีตะบุตร”
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณเทวัล ปิยะวัฒนะนนท์” (ร้านประมงการค้า)
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.20 น. ณ ห้องพิเศษสู่ขวัญ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท
 • รับการตรวจราชการการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
 • มีโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรีจากคุณพรรณี สมัครคุณ เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีอาวุโส พร้อมคณะ
 • รับมอบเงินและกาแฟ จาก บริษัทการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพแม่
 • อบรมฟื้นฟูวิชาการ การสวม/การถอดชุด PPE
 •