โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

จัดประชุม “คณะทำงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ 8"

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 28 มี.ค. 2561 15:46 น.

รายละเอียด

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย กลุ่มงานเภสัชกรรม จัดประชุม “คณะทำงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2561” โดยมี “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบจุดอ่อน จุดแข็ง ในการดำเนินงาน และเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน AMR ของเขตสุขภาพที่ 8ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกรพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 8 และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับบริจาค “Tube corrugate CORRA-FLEX จำนวน 10 กล่อง
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All”
 • ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ สิทธิเบิกได้จ่ายตรง
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. “นายรณชัย จิตรวิเศษ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน
 • รับมอบชุดป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) ป้องกัน COVID-19 จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
 • เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • ทีมคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาล ลงพื้นที่หน้างาน (ENV Round)
 • วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี มีการจัดประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับบริจาคเงิน จาก “โครงการ Together We Can”
 • รับการตรวจราชการการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564
 •