โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

จัดประชุม “คณะทำงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ 8"

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 28 มี.ค. 2561 15:46 น.

รายละเอียด

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย กลุ่มงานเภสัชกรรม จัดประชุม “คณะทำงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2561” โดยมี “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบจุดอ่อน จุดแข็ง ในการดำเนินงาน และเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน AMR ของเขตสุขภาพที่ 8ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกรพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 8 และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • จัดประชุม “เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดหนองคาย”
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณเทวัล ปิยะวัฒนะนนท์” (ร้านประมงการค้า)
 • จัดกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลก “คัดกรอง ป้องกัน รู้ทันโรคไต” ประจำปี 2563
 • วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมวิชาการเรื่อง " การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการดื้อยาด้านจุลชีพ "
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมโครงการ “ ผู้ว่าฯ ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง คนหนองคายสุขภาพดีด้วยกัน 100 วัน 1 ล้านกิโลเมตร ”
 • การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล (IC) เพื่อฟื้นฟูและพัฒนางานฯ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จาก คุณพันธ์พิไล ใบหยก และ คุณไพบูลย์ วิทยานรากูล
 • ร่วมพิธีลงนามโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ กิจกรรม การขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย
 • ทีมคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาล ลงพื้นที่หน้างาน (ENV Round)
 • มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีโรงพยาบาลหนองคาย"
 •