โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

การสร้างนักวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 5 เม.ย. 2561 11:11 น.

รายละเอียด

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย คณะกรรมการ (R2R) โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรม “ การสร้างนักวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 3 ” การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร และต่อยอดเป็นกิจกรรมการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจ ในการที่จะพัฒนางานด้านการวิจัย (R2R) รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีคุณภาพ พัฒนาผลงานให้เป็นที่แพร่หลายให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงประโยชน์จากงานวิจัย และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากทุกหน่วยงานให้เข้มแข็งยั่งยืนต่อไป โดยมี " อ.ดร.สุทิน ชนะบุญ " วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย จำนวน 80 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก อาจารย์นิตยา มงคลสวัสดิ์
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ขอขอบคุณโรงแรมอัศวรรณ ที่เอื้อเฟื้อห้องพักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น ณ.อาคารผู้ป่วยนอก เจ้าหน้าที่ ในการให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี ซึ่งโรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี
 • นุ่งผ้าหนองคายใส่บาตรริมโขง
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา การทำบุญตักบาตร เป็นการฝึกจิตให้อยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ ผู้ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ ”
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น.
 • วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลาก
 • มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีโรงพยาบาลหนองคาย"
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคพระภิกษุสามเณร
 •